Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Den internasjonale domstols avgjørelse av 10. oktober om land- og sjøgrensene mellom Nigeria og Kamerun (29.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning Den internasjonale domstols avgjørelse av 10. oktober om land- og sjøgrensene mellom Nigeria og Kamerun (29.11.02)

Den europeiske union gratulerer Nigerias og Kameruns regjeringer med det gunstige resultatet av møtet om deres felles grenser, som ble avholdt 15. november 2002 i Genève mellom presidentene i Nigeria og Kamerun under ledelse av De forente nasjoners generalsekretær. Den europeiske union oppfordrer begge parter til å fortsette dialogen med sikte på å innføre tillitsskapende tiltak.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at det er nedsatt en blandet kommisjon for Kamerun og Nigeria, som skal virke som et forum for videreføringen av arbeidet med Den internasjonale domstols avgjørelse om land- og sjøgrensene.

Den europeiske union ser frem til det første møtet i den blandede kommisjon, som finner sted i Yaoundé 1. desember 2002. Den europeiske union er rede til å støtte denne prosessen.