Erklæring fra EU-formannskapet i anledning den internasjonale dagen til støtte for torturofre (25.06.05)

I anledning den åttende internasjonale FN-dagen til støtte for torturofre (26. juni) ønsker Den europeiske union å understreke at den anser global avskaffelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff samt full rehabilitering av torturofre som en prioritert oppgave.

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning den internasjonale dagen til støtte for torturofre (25.06.05)

I anledning den åttende internasjonale FN-dagen til støtte for torturofre (26. juni) ønsker Den europeiske union å understreke at den anser global avskaffelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff samt full rehabilitering av torturofre som en prioritert oppgave.

Den europeiske union minner om at det råder absolutt forbud mot bruk av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og at alle stater må sørge for at de ikke tyr til slike barbariske metoder. EU oppfordrer innstendig alle stater som ennå ikke er part i den internasjonale konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff til snarest mulig å bli det, og til å samarbeide med de aktuelle internasjonale mekanismene. Kontroll og åpenhet er sentrale faktorer i kampen mot den lumske anvendelsen av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og på denne bakgrunn oppfordrer EU videre alle stater til å overveie snarest mulig å undertegne og ratifisere den valgfrie tilleggsprotokollen til konvensjonen mot tortur. Når protokollen er trådt i kraft, vil det etableres et innovativt system med nasjonale og internasjonale besøksmekanismer for å inspisere institusjoner der mennesker holdes i forvaring. EU ser med glede på at Liberia, Mauritania og Den arabiske republikken Syria i løpet av fjoråret ratifiserte FNs torturkonvensjon, og at Argentina, Kroatia, Liberia, Mali og Mexico har ratifisert den valgfrie tilleggsprotokollen.

Den europeiske union legger særdeles stor vekt på FNs rolle i kampen mot tortur og i støttearbeidet for ofrene, og understreker sin støtte til FNs spesialrapportør om tortur, FNs frivillige fond for torturofre, FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs torturkonvensjon, den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur samt andre mekanismer som gir verdifulle bidrag på dette området. EU vil fortsette å ta politiske, diplomatiske og økonomiske initiativ for å bekjempe tortur innenfor rammen av EUs retningslinjer mot tortur, som ble vedtatt av Rådet for Den europeiske union i 2001. Alle EUs medlemsstater var medforslagsstillere til og støttet aktivt utformingen og vedtakelsen av forsterkede resolusjoner mot tortur på FNs 59. generalforsamling og på den 61. sesjonen i FNs menneskerettighetskommisjon. I tillegg vil EU om kort tid vedta en forordning som forbyr eksport og import av produkter som ikke har annen praktisk nytte enn som redskap ved henrettelser og tortur. Eksport av produkter som vil kunne benyttes til slike formål, krever dessuten tillatelse fra myndighetene i EUs medlemsstater. Dette er et kjærkomment tiltak som vil bidra til å styrke den globale kampen mot tortur ytterligere.

Forebygging av tortur og rehabilitering av torturofre er sentrale oppgaver som prioriteres ved tildeling av midler gjennom Europeisk initiativ for demokrati og menneskerettigheter (EIDHR). I 2004 ble det delt ut 16 millioner euro til prosjekter til forebygging og rehabilitering, og tortur vil av EIDHR bli gitt høy prioritet også i 2005.

Den europeiske union vil benytte anledningen til å uttrykke sin anerkjennelse overfor alle de frivillige organisasjonene og enkeltpersonene som arbeider utrettelig for å forebygge tortur og for å lindre ofrenes lidelser. EU ser også med glede på den avgjørende rollen Det internasjonale råd for rehabilitering av torturofre (IRCT) og andre organisasjoner spiller med hensyn til å vekke opinionen på denne viktige dagen i FN-kalenderen, og er fast bestemt på å fortsette og å trappe opp innsatsen for å sikre en verden uten tortur.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.