Erklæring fra EU-formannskapet i anledning innsettelsen av nytt lederskap i Sudan 9. juli (11.07.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning innsettelsen av nytt lederskap i Sudan 9. juli (11.07.05)

Den europeiske union ser med stor glede på innsettelsen i dag (9. juli) av lederne for den nye nasjonale samlingsregjeringen i Sudan. Dette er et viktig og historisk skritt i retning av å gjennomføre den fullverdige fredsavtalen, som ble undertegnet 9. januar i år, og som gjorde slutt på mer enn 20 års brutal borgerkrig.

Den europeiske union gjentar at den er fast bestemt på å støtte Sudan med å gjennomføre denne avtalen, som baner veien for et mer åpent, pluralistisk og demokratisk styresett. EU oppfordrer de nye lederne i Sudan til snarest mulig å danne en fullverdig nasjonal samlingsregjering, og til å sørge for at gjennomføringen av avtalen fullt ut omfatter alle parter. EU ser i den forbindelse med glede også på undertegningen av avtalen mellom partene og Northern Democratic Alliance 18. juni.

Det er ikke mulig å oppnå fullstendig fred i Sudan før konflikten i Darfur har fått sin løsning. Den europeiske union uttrykker håp om at de nye lederne vil ta snarlige skritt for å løse krisen med fredelige midler. De nye lederne må også i fortsettelsen vise tilbakeholdenhet i den østlige delen av landet.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.