Erklæring fra EU-formannskapet i anledning rapporten fra den internasjonale granskingskommisjonen for Darfur ( 07.02.05)

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning rapporten fra den internasjonale granskingskommisjonen for Darfur ( 07.02.05)

  1. Den europeiske union ser med tilfredshet på rapporten, og særlig anbefalingene, som nettopp er lagt fram for FNs generalsekretær av den internasjonale granskningskommisjonen for Darfur, som ble nedsatt i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon 1564 (2004). EU minner om at unionen allerede fra starten av, særlig i Rådets konklusjoner av 26. juli 2004, har støttet nedsettelsen av denne granskningskommisjonen.
  1. Den europeiske union er bekymret over resultatene av granskningen, der Sudans regjering og Janjaweed-militsen holdes ansvarlig for alvorlige brudd på menneskerettighetene og på internasjonal humanitær rett, brudd som kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten. Den europeiske union merker seg at granskningskommisjonen videre fastslår at opprørsstyrkene er ansvarlig for handlinger som kan betegnes som krigsforbrytelser. EU er bekymret over at disse angrepene, som pågikk mens granskningen fant sted, vedvarer.
  1. Den europeiske union fordømmer på det kraftigste disse forbrytelsene, og understreker at det er viktig å få satt en øyeblikkelig stopper for straffriheten i Darfur. Granskningskommisjonen anbefaler at de ansvarlige blir stilt til ansvar for sine handlinger ved Den internasjonale straffedomstol (ICC). EU bekrefter i den forbindelse sin fortsatte støtte til Domstolen og minner om sin felles holdning om ICC, men konstaterer samtidig at det påligger FNs sikkerhetsråd å treffe en rask beslutning i saken.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.