Erklæring fra EU-formannskapet i anledning undertegningen 5. juli av prinsipperklæringen om en løsning på den sudanske konflikten i Darfur (08.07.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning undertegningen 5. juli av prinsipperklæringen om en løsning på den sudanske konflikten i Darfur (08.07.05)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med undertegningen av prinsipperklæringen om en løsning på den sudanske konflikten i Darfur, som fant sted 5. juli i Abuja, Nigeria. Den europeiske union gratulerer partene med resultatet, som er et viktig skritt i retning av fred i Darfur. EU roser også Den afrikanske unions meklingsgruppe under spesialutsendingen, dr. Salim A. Salims ledelse for dens utrettelige innsats for å oppnå enighet under de ofte vanskelige forhandlingene.

Den europeiske union konstaterer at bare ved politisk dialog og forsoning kan konflikten i Darfur og den alvorlige humanitære krisen bringes til opphør. EU ser derfor med glede på dr. Salims kunngjøring om at drøftingene vil bli gjenopptatt i Abuja 24. august, og oppfordrer partene innstendig til å benytte denne anledningen til å løse uenigheten dem imellom og skape fred i Darfur. Den europeiske union oppfordrer partene til å returnere til Abuja på den fastsatte dato, og henstiller til dem å opptre fleksibelt og med gode hensikter under forhandlingene, innenfor de rammer som er fastlagt i prinsipperklæringen.

Den europeiske union oppfordrer på nytt samtlige parter til å overholde våpenhvilen og oppfylle de avtaler de har inngått, særlig den humanitære protokollen og sikkerhetsprotokollen som ble undertegnet i Abuja. Den europeiske union bekrefter samtidig at den forplikter seg til fullt ut å gjennomføre de aktuelle sikkerhetsrådsresolusjonene om Sudan, og minner om at det vil bli iverksatt tiltak, herunder – men ikke bare – sanksjoner, mot dem som unnlater å oppfyller sine forpliktelser i henhold til disse resolusjonene. EU bekrefter videre at unionen forplikter seg til å sørge for at de forbrytelser som begås i Darfur, ikke lenger får gå ustraffet, og oppfordrer Sudans regjering og andre parter til fullt ut å samarbeide med Den internasjonale straffedomstol, i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1593.

Den europeiske union gjentar sin uttalte vilje til å støtte et fredelig, fremgangsrikt og demokratisk Sudan og minner om at dette forutsetter at konflikten i Darfur får en løsning. Den europeiske union gir i den forbindelse uttrykk for fortsatt sterk støtte til fredsforhandlingene i Abuja med Den afrikanske union som mekler.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.