Erklæring fra EU-formannskapet om Guinea Bissau (18.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Guinea Bissau (18.06.03)

Den europeiske union legger stor vekt på at prinsippene om demokrati, rettstatens normer og et godt styresett blir respektert, og anser at de er av den største viktighet for den politiske og økonomiske utviklingen i Guinea-Bissau. Den europeiske union er alvorlig bekymret over den økende politiske, sosiale og økonomiske destabiliseringen i landet.

EU uttrykker også sin uro over svekkelsen av rettsstaten og domstolenes uavhengighet, et stadig mindre skille mellom den utøvende, den dømmende og den lovgivende makt, inngrep i ytringsfriheten og tilgangen til informasjon, såvel som manglende åpenhet og styring i budsjettsektoren. I denne sammenheng håper EU at spørsmålet om manglende iverksettelse av den nye forfatningen vil bli tatt opp og løst med det aller første, slik at landet får en institusjonell og juridisk ramme som ikke kan bestrides.

EU uttrykker også sin uro over fengsling uten lov og dom av fremtredende personer fra opposisjonen og det sivile samfunn, tidligere ministre og militært personell, og oppfordrer myndighetene i Guinea-Bissau til å vise full respekt for rettsstatens normer og domstolenes uavhengighet. EU håper at spørsmålet om valg til Høyesterett kan bli løst umiddelbart. EU er oppmuntret over den rettsavgjørelse som nylig ble avsagt, om at den uavhengige radiostasjonen Radio Bombolom tillates å gjenoppta sine sendinger, og oppfordrer myndighetene i Guinea-Bissau til å sørge for at de frie medier får drive sin virksomhet uten inngrep.

Det bekymrer EU at Guinea Bissau siden november 2002 har vært uten en fungerende valgt nasjonalforsamling. I denne situasjonen understreker Den europeiske union viktigheten av valget på nasjonalforsamling som skal finne sted den 6. juli 2003. Den europeiske union oppfordrer myndighetene i Guinea-Bissau til å treffe alle de tiltak som er nødvendige forat valget skal kunne organiseres på en demokratisk måte, i samsvar med internasjonalt anerkjente rettsregler. I denne forbindelse minner Den europeiske union om at følgende vilkår betraktes som uomgjengelig nødvendige for gjennomføringen av demokratiske valg:

a) respekt for forfatningen, valgloven og internasjonale standarder, og særlig de relevante grunnleggende rettigheter og friheter,

b) frihet for kandidater fra politiske partier eller allianser til å organisere seg, møtes og gi offentlig uttrykk for sine meninger,

c) tilgang for alle kandidater, politiske partier eller allianser til statseide medier (radio, fjernsyn og presse) såvel som forsikring om en reell og fullstendig pressefrihet, herunder frihet for privateide radiostasjoner,

d) statlig eiendom og statlige ressurser misbrukes ikke til fordel for bestemte politiske partier,

e) ingen kandidater, politiske partier eller medlemmer av opposisjonspartier utsettes for trusler, pågripelser og ulovlige metoder,

f) valgmyndighetene forholder seg nøytrale, først og fremst de som arbeider med registrering av velgere, kandidater, politiske partier og allianser.

Den europeiske union oppfordrer myndighetene i Guinea-Bissau til å forplikte seg til å overholde disse prinsippene og sier seg villig til å samarbeide om å få dem gjennomført, samtidig som den også er villig til å vurdere bistand i forbindelse med det kommende valget på nasjonalforsamling, forutsatt at prinsippene nevnt ovenfor blir fulgt.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.