Erklæring fra EU-formannskapet om Kabul-erklæringen (22.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Kabul-erklæringen

Den europeiske union hilser velkommen at Afghanistan og regjeringene i Kina, Iran, Pakistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan har undertegnet Kabul-erklæringen om gode naboforhold i anledning av årsdagen for Kabul-interimsadministrasjonens edsavleggelse. Erklæringen er et stort skritt i retning av regional fred og stabilitet, som er en vesentlig forutsetning for den fortsatte gjennomføringen av Bonn-avtalen i Afghanistan. Den europeiske union oppfordrer alle signatarer til å fremme erklæringens ånd i en bredere regional sammenheng og gjøre sitt ytterste til å fremme fred og stabilitet i regionen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde slutter seg til denne erklæring.