Erklæring fra EU-formannskapet om artikkel 23 i Hongkongs grunnlov (15.04.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om artikkel 23 i Hongkongs grunnlov (15.04.03)

Den europeiske union

- noterer med tilfredshet at HKSAR-regjeringen har tatt hensyn til noen av de alvorligste innvendingene som er kommet til uttrykk både lokalt og internasjonalt etter at høringsdokumentet ble offentliggjort i september 2002, og at regjeringen har vist vilje til å vurdere ytterligere endringer i den kommende lovgivningen.

- håper at HKSARs lovgivende råd i sine pågående drøftinger om lovgivningen vil ta hensyn til de synspunkter som er fremkommet under de offentlige høringene. Den europeiske union konstaterer også med tilfredshet at HKSAR-regjeringen i sitt utkast til lovgivning presiserer at denne skal fortolkes, anvendes og håndheves i samsvar med de internasjonale konvensjonene om sivile og politiske rettigheter og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, slik det fremgår av artikkel 39 i grunnloven. Innføringen av en juryordning for de fleste av de straffbare handlingene som foreslås, er også et positivt tiltak.

- noterer også med tilfredshet at man i den nye lovgivningen har gått bort fra det opprinnelige forslaget om at besittelse av oppviglerske trykksaker skal betraktes som straffbart, likeledes forslaget om at lovgivningen om forræderi skal få anvendelse utenfor eget territorium. EU er imidlertid fortsatt bekymret over at prinsippet om eksterritorialitet fremdeles kan få anvendelse på straffbare handlinger som oppvigleri, undergravende virksomhet og forsøk på løsrivelse.

- ser med bekymring på at sikkerhetsministeren i henhold til den foreslåtte lovgivningen og av hensyn til den nasjonale sikkerheten vil kunne forby organisasjoner i Hongkong som kontrolleres av organisasjoner som er forbudt i fastlands-Kina. Dette vil gjøre grensen mellom rettssystemet i Hongkong og i fastlands-Kina uklar og vil kunne true Hongkongs selvstendige stilling.

- ser også med bekymring på at den brede definisjonen av oppvigleri som straffbar handling kan sette ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheten i Hongkong i fare.

- understreker at behandlingen av den foreslåtte lovgivningen vil bli sett på som en viktig prøve på prinsippet "ett land, to systemer". Den europeiske union er overbevist om at Hongkong ved å fortsette demokratiseringsprosessen vil få et verdifullt vern mot eventuelt misbruk av den nasjonale sikkerhetslovgivningen.

- understreker også på nytt at lovgivningen med hjemmel i artikkel 23 vil få stor betydning for Hongkongs omdømme og fremtid som internasjonalt økonomisk og finansielt sentrum. Den europeiske union vil nøye følge den videre utvikling i og det lovgivende råds behandling av denne saken.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.