Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet om den politiske situasjonen på Haiti (15.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den politiske situasjonen på Haiti (15.01.04)

Den europeiske union ser med dyp bekymring på utviklingen i den samfunnspolitiske situasjonen på Haiti samt på landets sikkerhetssituasjon generelt, som er blitt betydelig forverret. EU beklager at Haitis regjering ikke har vært i stand til å forhindre de alvorlige bruddene på menneskerettighetene som de seneste ukene har funnet sted en rekke steder. EU kan ikke forholde seg likegyldig til de represalier som er bebudet eller har funnet sted mot representanter for det sivile samfunn, opposisjonen, universitetene og pressen.

Den europeiske union fordømmer særlig væpnede banders bruk av vold overfor fredelige demonstranter. Den oppfordrer myndighetene innstendig til å garantere alle borgere retten til fritt å uttrykke sin mening og til å demonstrere på fredelig vis, slik Haitis grunnlov fastsetter. EU oppfordrer på nytt de haitiske myndigheter til å iverksette nødvendige tiltak for å gjenskape et fredelig klima blant sivilbefolkningen.

Den europeiske union er overbevist om at den nåværende politiske krisen må løses ved dialog, og oppfordrer alle politiske aktører uten unntak til å avstå fra enhver form for voldsbruk.

På bakgrunn av den tilspissede situasjonen som råder i landet, og som er til hinder for å få løst den politiske og institusjonelle krisen, henstiller Den europeiske union innstendig til alle parter å gjenoppta den politiske dialogen omgående, enten direkte eller ved å la landets kirker eller andre nyttige og troverdige instanser opptre som mekler.

Nå som Haiti ikke lenger har en lovgivende forsamling, er det mulig bare gjennom en slik dialog å gjenopprette fred blant sivilbefolkningen, å arbeide for en gjeninnføring av rettigheter og friheter samt å bidra til å gjenskape den atmosfæren av trygghet som er nødvendig for å kunne avholde frie valg i samsvar med bestemmelsene fastsatt i resolusjon 806 og 822 samt i resolusjon 1959 vedtatt på OAS’ generalforsamling i Santiago i Chile 10. juni 2003.

Den europeiske union minner om at gjennomføringen av nevnte resolusjoner vil bane veien for en gradvis gjenopptaking av bistanden, som delvis ble stanset i medhold av artikkel 96 i Cotonou-avtalen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de potensielle søkerlandene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.