Erklæring fra EU-formannskapet om forlengelse av særlige tiltak innført overfor Burma/ Myanmar (08.04.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om forlengelse av særlige tiltak innført overfor Burma / Myanmar (08.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Rådets felles holdning2005/149/FUSP av21. februar 2005 om endring av felles holdning 2004/423/FUSP om forlengelse av særlige tiltak innført overfor Burma/Myanmar (08.04.05)

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), erklærer at de deler målsettingene i Rådets felles holdning 2005/149/FUSP av 21. februar 2005 om endring av felles holdning 2004/423/FUSP om forlengelse av særlige tiltak innført overfor Burma/Myanmar. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.