Erklæring fra EU-formannskapet om gjennomføring av mandatet til Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia (ICTY)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Rådets felles holdning 2005/227/FUSP av 16. mars 2005 om å forlenge tiltakene til støtte for en effektiv gjennomføring av mandatet til Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia (ICTY) (22.03.05)

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia* samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), erklærer at de deler målsettingene i Rådets felles holdning 2005/227/FUSP av 16. mars om å forlenge tiltakene til støtte for en effektiv gjennomføring av mandatet til Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia (ICTY). De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.