Erklæring fra EU-formannskapet om gjennomføringen av valgene i Zimbabwe (05.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om gjennomføringen av valgene i Zimbabwe (05.04.05)

Den europeiske union merker seg at det 31. mars ble avholdt parlamentsvalg i Zimbabwe. Den europeiske union merker seg at den ikke var invitert til å overvåke valget.

Den europeiske union har behørig merket seg Zimbabwes forpliktelse til å overholde SADCs prinsipper og retningslinjer for demokratiske valg, samt SADCs engasjement i denne forbindelse.

Sammenlignet med tidligere avstemninger er det gjort enkelte forbedringer når det gjelder gjennomføringen av valget, og Zimbabwe har foretatt enkelte tekniske justeringer av valgstrukturen med henblikk på å overholde SADCs prinsipper og retningslinjer. Den europeiske union er imidlertid bekymret over en rekke alvorlige mangler ved valgsystemet i Zimbabwe. Unionen har også sine reservasjoner med hensyn til de forhold valget ble gjennomført under. Disse reservasjonene kommer i tillegg til de mer generelle og bekymringsfulle funnene når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i landet.

På bakgrunn av denne vurderingen og etter å ha undersøkt i hvilken grad internasjonale valgnormer og –standarder er blitt anvendt, kan Den europeiske union ikke se at valget var fritt og rettferdig. De grunnleggende kravene om å gjenopprette demokratiet og rettsstaten, om å respektere menneskerettighetene samt å treffe tiltak for å møte befolkningens akutte humanitære behov, er dermed ennå ikke innfridd i Zimbabwe.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA‑landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.