Erklæring fra EU-formannskapet om henrettelsen av Lobsang Dhondup (05.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om henrettelsen av Lobsang Dhondup (05.02.03)

Den europeiske union beklager på det sterkeste og uttrykker dyp skuffelse over henrettelsen av Lobsang Dhondup, som fant sted umiddelbart etter at den øverste folkedomstolen i Sichuan hadde stadfestet dødsdommen, til tross for at det fra internasjonalt hold var uttrykt bekymring over den manglende åpenheten i prosessen mot Lobsang Dhondup og Tenzin Delek Rinpoche.

Den europeiske union uttrykker på nytt sin bekymring over omstendighetene rundt rettssaken og uvissheten med hensyn til om rettssikkerheten og andre garantier for en rettferdig rettergang er overholdt, og anser dette som et alvorlig brudd på de to tiltaltes rettigheter.

Den europeiske union minner også om sin politikk når det gjelder dødsstraff. Blant annet krever den at de internasjonalt aksepterte minstestandardene blir overholdt dersom dødsstraffen opprettholdes. Dette omfatter alle mulige garantier for å sikre at tiltalte får en rettferdig rettergang, at tiltalte får fremstilt sin sak på en forsvarlig og rettferdig måte, og at det foreligger overbevisende og klare bevis.

Den europeiske union har gitt uttrykk for sin bekymring overfor de kinesiske myndighetene, oppfordret dem til å gjennomgå saken mot Tenzin Delek Rinponche på nytt samt meddelt at den forventer at dødsdommen mot Rinponche blir omgjort.

De tiltredende landene Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.