Erklæring fra EU-formannskapet om menneskerettighetssituasjonen i Nepal (18.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om menneskerettighetssituasjonen i Nepal (18.12.02)

Den europeiske union ser med økende bekymring på den forverrede sikkerhetssituasjonen og følgelig også rettssikkerheten i Nepal, og på bruddene på menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett i landet.

Den europeiske union uttrykker sin uforbeholdne fordømmelse av det pågående opprøret og de tiltakende voldshandlingene, og oppfordrer maoistene til omgående å stanse de systematiske drapene, trakasseringene og ødeleggelsene. Den europeiske union merker seg at maoistene nylig har tatt til orde for å stanse drapene på partiaktivister og sabotasjehandlingene mot landets fysiske infrastruktur. Den europeiske union beklager at angrepene fortsatt finner sted også etter at dette kravet ble fremsatt.

Den europeiske union anerkjenner den nepalske regjeringens rett til å beskytte landets innbyggere og institusjoner innenfor rammen av grunnloven, men noterer samtidig med dyp bekymring at sikkerhetsstyrkene ustraffet bryter menneskerettighetene. Den europeiske union merker seg at de nepalske myndighetene i økende grad erkjenner at sikkerhetsstyrkene bryter menneskerettighetene, og at de er innstilt på å stanse overtredelsene. Den europeiske union uttrykker håp om at menneskerettighetscellen som er opprettet innenfor sikkerhetsstyrkene, når sitt mål spesielt med hensyn til å bedre hærens rykte når det gjelder menneskerettigheter. Den europeiske union oppfordrer Nepals regjering til umiddelbart å treffe ytterligere tiltak i samsvar med landets internasjonale forpliktelser.

Den europeiske union verdsetter det viktige og verdifulle arbeidet den nasjonale menneskerettighetskommisjonen har nedlagt, og ser fram til at de siste overvåkingsrapportene snarlig blir offentliggjort. Den europeiske union understreker hvor viktig det er at Nepals regjering iverksetter kommisjonens anbefalinger.

Den europeiske union understreker betydningen av et strengt reform- og utviklingsprogram, og fremhever at det er tvingende nødvendig å ta opp kampen mot fattigdom, utestenging og diskriminering samt dårlig styresett, herunder korrupsjon, som er de egentlige årsakene til konflikten. Det er ikke mulig å gjennomføre betydelige forbedringer uten rettssikkerhet – under forhold der det råder straffrihet og frykt.

Den europeiske union oppfordrer begge parter i konflikten til å støtte og lette arbeidet med å sikre hjelp og humanitær bistand samt forsyning av matvarer til alle deler av Nepal.
Den europeiske union merker seg at begge parter har tatt til orde for dialog og en fredelig løsning, og retter en innstendig henstilling til partene om å innlede snarlige forhandlinger, omgående å bringe voldshandlingene til opphør og å innføre våpenhvile som et ledd i prosessen fram mot en fredelig løsning av konflikten.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.