Erklæring fra EU-formannskapet om opprettelsen av en støttegruppe for Venezuela (21.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om opprettelsen av en støttegruppe for Venezuela (21.01.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at det er opprettet en støttegruppe for Venezuela (Brasil, Chile, Mexico, Portugal, Spania og USA), ifølge en kunngjøring fra OAS’ generalsekretær 15. januar i Quito.

Den europeiske union uttrykker sin hele og fulle støtte til støttegruppens eventuelle bidrag for å få til en holdbar løsning på krisen i Venezuela i tråd med målsettingen fastsatt i OAS-resolusjon 833, særlig en fredelig, demokratisk og konstitusjonell løsning som støttes av folket i valg.

Den europeiske union er av den oppfatning at OAS’ generalsekretær i støttegruppen for Venezuela har fått enda et verdifullt redskap til rådighet i sine bestrebelser på å legge forholdene til rette for ekte dialog og forsoning.

Den europeiske union oppfordrer Venezuelas institusjoner og befolkning til å forsøke å finne en løsning på krisen ved hjelp av støttegruppen og OAS’ generalsekretær, samtidig som de demokratiske prinsippene og rettsstatsprinsippet fullt ut overholdes, herunder pressefriheten.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.