Erklæring fra EU-formannskapet om presidentvalget i Rwanda (29.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om presidentvalget i Rwanda (29.08.03)

I anledning det første flerpartivalget på president i Rwanda er det en glede for Den europeiske union å gratulere Paul Kagame med seieren.

Den europeiske union ønsker å fremheve betydningen av dette valget, som innebærer et avgjørende skritt i den nasjonale forsoningsprosessen i landet. Det organisatoriske arbeidet som er gjennomført, er et oppmuntrende tegn på den fremgang som er oppnådd i Rwanda knappe ni år etter folkemordet, som har vært til slik skade for landet.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at valget, ifølge EUs valgobservatørkorps, foregikk i fredelige og ordentlige former, og hadde svært høy valgdeltakelse, noe som vitner om at det rwandiske folk sammen ønsker å skape seg en fremtid fundert på fred, sikkerhet og utvikling. Den europeiske union erklærer seg rede til å støtte det rwandiske folk i arbeidet med å nå dette målet.

Den europeiske union ser det likevel som sin plikt å påpeke at valgobservatørkorpset i sin foreløpige rapport melder om flere episoder: tilfeller av trakassering og bruk av trusler, forsvinninger og arrestasjon av medlemmer av opposisjonen. Den europeiske union forventer at disse hendelsene underkastes en åpen granskning.

Den europeiske union oppfordrer president Kagame til å forvalte det mandat folket har gitt ham, på en slik måte at hele Rwandas befolkning kan nyte godt av sine grunnlovsfestede rettigheter. Det rwandiske folk har valgt å følge en politisk fredsprosess og dermed gi alle parter anledning til å arbeide for å få et demokratisk samfunn.

Den europeiske union legger stor vekt på demokratiseringsprosessen og opprettelsen av en rettsstat i Rwanda som ledd i sine forbindelser med landet. Det er på denne bakgrunn den betydelige valgbistanden fra Europakommisjonen og EUs medlemsstater må ses. Det var på samme bakgrunn valgobservatørkorpset, på anmodning fra rwandiske myndigheter, ble sendt til landet. I sin felles holdning om Rwanda av 21. oktober 2002 ga EU uttrykk for sin støtte til valgprosessen, en prosess som må omfatte alle parter og sikre alle rwandere og alle deler av samfunnet (også de politiske partier) rett til fritt å uttrykke sin mening. I den forbindelse noterer Den europeiske union med bekymring de problemer tilhengerne av politiske partier som åpent har erklært sin motstand mot regjeringen, har møtt.

I betraktning av ovennevnte oppfordrer Den europeiske union Rwandas regjering til å utvide den demokratiske deltakelsen ved å åpne den politiske prosessen for alle parter som er tilhengere av de demokratiske prinsippene. Den europeiske union forventer at Rwandas regjering, i forbindelse med det forestående valget på ny nasjonalforsamling 1. oktober, gir klart uttrykk for at det vil følge en slik politikk.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.