Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (10.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (10.12.02)

Den europeiske union ser med dyp bekymring på den usikre situasjonen som råder i Den sentralafrikanske republikk, og den fare dette kan medføre for sikkerheten og stabiliteten i regionen.

Den europeiske union noterer med tilfredshet tilbudet om en politisk åpning fra president Patassé, som har foreslått en dialog med opposisjonen og det sivile samfunn, samt erklæringen om samarbeid med CEMACs kontingent som Tsjad har fremsatt gjennom sin utenriksminister. Den europeiske union oppfordrer samtidig partene i Den sentralafrikanske republikk til å innlede en nasjonal dialog, uten dermed å utelukke mekling, – en dialog som skal være åpen for alle dynamiske krefter i landet, og som skal munne ut i bindende tilsagn om å bedre landets politiske, sosiale og økonomiske situasjon.

Den europeiske union oppfordrer statsoverhodene i Den sentralafrikanske republikk og Republikken Tsjad til å bekrefte at de står fast ved sitt løfte om å bilegge tvistene mellom de to landene gjennom dialog og ved kontinuerlig og på fredelig vis å styrke forbindelsene dem imellom.

Den europeiske union oppfordrer CEMAC og CEN-SAD til å treffe hensiktsmessige tiltak for å styrke freden og sikkerheten i Den sentralafrikanske republikk og for å lette utplasseringen av CEMACs overvåkningsstyrke, slik at alle utenlandske militser kan trekke seg ut.

Den europeiske union setter pris på de initiativ som er kommet fra statsoverhodene i Libreville, og den innsats som Den afrikanske union og representanten for FNs generalsekretær har gjort for å mekle i konflikten.

Den europeiske union krever at Libreville-avtalene blir iverksatt omgående.

Den europeiske union henstiller til det internasjonale samfunn å yte den tekniske og finansielle bistand som er nødvendig for å utplassere en fredsbevarende styrke, samt å bidra til en omorganisering av de væpnede styrker og til sosial og økonomisk gjenreising av Den sentralafrikanske republikk.

Den europeiske union bekrefter at Europakommisjonen ønsker å bidra til meklingsprosessen ved å yte støtte til en spesialutsending fra Den afrikanske union i Bangui.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.