Erklæring fra EU-formannskapet om våpenhvileavtalen i Liberia (23.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om våpenhvileavtalen i Liberia (23.06.03)

Den europeiske union gleder seg over at det ble undertegnet en våpenhvileavtale i Ghana tirsdag 17. juni mellom Liberias regjering og representanter for opprørsgruppene Lurd og Model.

EU retter en inntrengende henstilling til partene om å overholde våpenhvileavtalen fullt ut og samarbeide konstruktivt med mekleren fra ECOWAS og representantene for de politiske partier og det sivile samfunn i Liberia, med sikte på å oppnå en varig fredsavtale for Liberia. Den europeiske union gjentar sin sterke støtte til ECOWAS' innsats for å oppnå en fredelig løsning på krisen i Liberia, og sin uttalte vilje til å støtte en fullverdig fredsavtale for Liberia.

Den europeiske union minner våpenhvileavtalens signatarer om at de er forpliktet til å respektere internasjonal humanitær rett, sikre beskyttelse for humanitære tiltak og gi humanitære aktører adgang til territorium under sin kontroll.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.