Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling

Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) § 4-4 og delegasjonsvedtak 9. desember 2005 nr. 1414, jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13b (direktiv 2002/92/EF).

I

Forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsforskriften) endres slik:

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Ansvarsforsikringens størrelse

Ansvarforsikringen skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 250 600 euro per skadetilfelle.

For forsikringsformidlingsforetak som har opp til 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 1 875 900 euro.

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år likevel begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 3 751 800 euro.

Finanstilsynet kan i enkelttilfeller bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen