Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. juli 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 31. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 2013 nr. 661, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov