Havne- og farvannsloven

Samferdselsdepartementet

Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser