Henvendelse om endringer i fripoliseregelverket

Forslag fra Finans Norge om endringer i fripoliseregelverket ble drøftet i forbindelse med Banklovkommisjonens arbeid med fripoliser og kapitalkrav (NOU 2012: 3) og var senere en del av grunnlaget for det videre arbeidet med pensjonslovene og folketrygd­reformen (NOU 2012: 13 og NOU 2013: 3).

Vi viser til Finans Norges brev av 13. juni 2014.

Forslag fra Finans Norge om endringer i fripoliseregelverket ble drøftet i forbindelse med Banklovkommisjonens arbeid med fripoliser og kapitalkrav (NOU 2012: 3) og var senere en del av grunnlaget for det videre arbeidet med pensjonslovene og folketrygd­reformen (NOU 2012: 13 og NOU 2013: 3).

En fripolise er en fullt betalt kontrakt mellom forsikringstaker og pensjonsinnretning og er basert på et klart regelverk. Eventuelle endringer i slike kontrakter må i tilfellet bygge på avtale mellom kontraktspartene, og ikke på regelendringer. Finans­departementet viser i den forbindelse til at departementet 27. juni 2014 har fastsatt forskrifter for bl.a. fripoliser med investeringsvalg som gir mulighet for å inngå ulike nye avtaler som kan være til fordel for begge parter. Dette regelverket gir muligheter til å etablere ulike typer alternative investeringsvalg. Det vil også være mulig å kombinere ulike investeringsvalg med å tilby betaling fra pensjons­innretningens egenkapital til kundene for å velge et slikt produkt, slik det nå er vanlig at pensjonsinnretningene gjør i Danmark.

Finansdepartementet viser for øvrig til at Banklovkommisjonen har fått i oppdrag å utrede om det er ønskelig og mulig å etablere en ytelsesbasert ordning (foretaks­pensjonsordning) på en måte som er forenlig med ny folketrygd. Det tas sikte på at Banklovkommisjonen kan sluttføre dette arbeidet, som naturlig blir kommisjonens siste oppdrag på forsikringsområdet, høsten 2014.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør