Høring - Innsynsrett og oppholdsforbud

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.08.2014

Vår ref.: 14/3090 ES AIK/SSA/mk

Høring – innsynsrett og oppholdsforbud

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i påtaleinstruksen om gjennomføringen av mistenktes og forsvarers rett til dokumentinnsyn på etterforskingsstadiet. Forslaget innebærer at sakens dokumenter i visse tilfeller gjøres tilgjengelig for forsvarer på annen måte enn fysisk utlevering, eksempelvis ved gjennomsyn hos politiet.

Et forslag fra Politidirektoratet om endringer i straffeprosessloven § 222 b om oppholdsforbud, sendes også på høring. En arbeidsgruppe etablert av Politidirektoratet (POD) avga 16. februar 2011 en rapport om behovet for å begrense ordens- og sikkerhetsmessige utfordringer ved ulike arrangementer, spesielt ved fotballkamper. POD sendte forslaget på en begrenset høring til enkelte politidistrikt og Kripos, og videresendte deretter et bearbeidet forslag til Justis- og beredskapsdepartementet 5. februar 2014.

Det er et behov for å begrense ordens- og sikkerhetsmessige utfordringer ved ulike arrangementer, spesielt i forbindelse med fotballkamper. Problemet er ytterligere aktualisert ved det tragiske dødsfallet som fant sted i Sverige nylig. Den delen av arbeidsgruppens rapport som egner seg for utsendelse følger vedlagt, i tillegg til uttalelsene fra den begrensede høringen.

Høringsfristen er 11. august 2014.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte organisasjoner og underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen


Fredrik Bøckman Finstad
avdelingsdirektør

                                                                               Sigurd S. Aaserudhagen
                                                                               rådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
KRIPOS
Politidistriktene
Politidirektoratet
Statsadvokatene
ØKOKRIM

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Alternativ til Vold
Bergen forsvarerforening
Den norske Dommerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Stiftelsen rettferd for taperne
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fotballforbund (NFF)
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Supporterallianse (NSA)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stine-Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Til toppen