Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Regjeringen oppnevnte 10. august 2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalget leverte sin innstilling 3. mars 2014.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 14/1686

NOU 2014: 2 – høring

Kulturdepartementet sender med dette NOU 2014: 2 på høring.

Regjeringen oppnevnte 10. august 2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalget leverte sin innstilling 3. mars 2014.

Utvalgets oppdrag var å utrede:

 • økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging
 • utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen
 • ordningen med feste av grav
 • behovet for endringer i avgiftssystemet på gravferdssektoren

I tillegg skulle utvalget vurdere behovet for innhenting av styringsdata og behovet for styrket kunnskap på gravferdsområdet.

Utvalget har i sin utredning slått fast seks prinsipper for gravferdslovgivningen:

 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte.
 2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle.
 3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.
 4. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene fremfor den andre.
 5. Ett menneske får én grav.
 6. Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort.

Utvalget mener at en rekke avgifter på gravferdsområdet i dag skaper ulikhet, og utvalget foreslår regelendringer og andre tiltak som skal gi mer forutsigbare løsninger for brukerne av gravferdstjenestene.

Utvalgets forslag er:

 • Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform
  Utvalget mener at gravferdsformene kremasjon med urnenedsettelse og kistegravlegging bør likestilles. Derfor bør blant annet adgangen til å kreve kremasjonsavgift oppheves.

  Kremasjonsavgiften utgjorde i 2012 ca. 40 mill. kroner.

  Ansvaret for båretransporten til krematoriet foreslås flyttes fra NAV til gravplassforvaltningen. Et lokalt ansvar for å sørge for transporten kan skape et insentiv til å ta ansvar for etablering og vedlikehold av en effektiv krematoriestruktur. Midlene (ca. 22,5 mill. kroner) foreslås som en følge av dette overført fra bevilgningen til NAV til rammetilskuddet til kommunene.

 • Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves
  Utvalget går inn for en økonomisk likestilling mellom innenbygds- og utenbygds gravlegging. Det anslås at ca. 8 pst. av gravleggingene skjer i annen kommune enn der avdøde var folkeregistrert ved dødsfallet, og at utenbygds gravlegging er dyrere for de etterlatte. Oppgjøret mellom de involverte kommunene bør skje gjennom en fastsatt oppgjørsordning mellom gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte må betale.

  De samlede inntektene for gravferdsforvaltningen fra betaling for utenbygds gravlegging i 2013 var ca. 12,1 mill. kroner.
 • Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt
  Utvalget foreslår at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken type grav (tilvist eller festet) som velges. Den betalingsfrie perioden skal ikke ha sammenheng med fredningstiden, som kan variere ut fra lokale forhold. Det skal være samme festeavgift for alle graver i kommunen, uavhengig av om det er gravlegging av innenbygds eller utenbygds beboere. Satsen på festeavgiften skal fortsatt fastsettes lokalt. 

  Utvalget legger til grunn at kommunesektorens økonomiske tap som følge av bortfall av adgangen til å kreve festeavgift fra dag én i festet grav, og fra dag én i utenbygds grav, vil utgjøre 52,2 mill. kroner pr. år.
 • Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet
  Utvalget foreslår at kommunene skal rapportere utvalgte resultater og tall fra gravplassforvaltningen i KOSTRA hvert år. En utvidet statistikk i KOSTRA vil, etter utvalgets oppfatning, være et redskap i planleggingen for å møte økningen i tallet på døde i de neste tiårene.
 • Endringer i forvaltningsoppgaver
  Utvalget foreslår at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene.
 • Økonomiske og administrative konsekvenser
  Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling anslår utvalget et samlet inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen på 104,3 mill. kroner. Dette foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene, etter den generelle kostnadsnøkkelen. Utvalget legger til grunn at kommunene da vil øke overføringene til de kirkelige fellesrådenes gravplassforvaltning i tråd med de lokale behovene. 
 • Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet
  Utvalget foreslår at de nærmere vilkårene for askespredning skal framgå mer direkte av gravferdsloven, og at behandlingen av søknader om askespredning legges til den lokale gravplassforvaltningen, med Fylkesmannen som klageinstans.

  Utvalget foreslår også at det åpnes for askespredning på gravplass, og at det gis adgang til gravlegging i kolumbarium på gravplass.

 

Høringsprosessen

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag, herunder de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til ev. underliggende organer eller andre berørte instanser, organisasjoner, foreninger mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringsinstansene mottar ett papireksemplar av utredningen NOU 2014: 2. Alle dokumentene i saken, herunder utredningen, finnes på departementets nettside:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/nou-ar/2014/NOU-2014-2.html?id=752071

Høringsfristen er 1. oktober 2014. Høringsuttalelser sendes Kulturdepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som e-post til postmottak@kud.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Anne E. Sæther
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser
NOU 2014: 2

Liste over høringsinstanser

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Klima- og miljødepartementet

 

Kirkelige fellesråd i Den norske kirke

Menighetsråd med fellesrådsfunksjon

Bispedømmerådene

Kirkerådet

 

Gravferdsrådet

Norsk Forening for Kirkegårdskultur

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Virke Gravferd

 

Fylkesmennene

Kommunene

 

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte

Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Kirkeansatte

Delta

Kateketforeningen

Det Norske Diakonforbund

MFO – Musikernes fellesorganisasjon

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Miljødirektoratet

 

Vestfold Krematorium

Alfaset krematorium

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Norges Kristne Råd

Den katolske kirke

Islamsk råd

Human-Etisk Forbund

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Misjonshøgskolen

Det praktisk-teologiske seminar

Høgskolen i Volda

Til toppen