Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.08.2014

Vår ref.:

Alminnelig høring – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til enkelte endringer i de arbeidsrettede tiltakene.

For å bidra til et enklere tiltakssystem, økt mangfold av leverandører og å gi brukerne et mer variert tjenestetilbud, foreslås det i høringsbrevet å slå sammen overlappende ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Forslaget innebærer at avklaring i ordinær virksomhet og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak, og at oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. På denne måten reduseres fire tiltak til to. Disse tiltakene anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. Vi viser til vedlagte høringsbrev for en nærmere presentasjon av forslagene.

Forslagene medfører endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utkast til forskrift hvor endringene er synliggjort gjennom markering i kursiv følger også vedlagt.

Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider: www.regjeringen.no/asd

Arbeids- og sosialdepartementet ber om at høringsinstansene avgir sine høringsuttalelser innen mandag 4. august 2014.

Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak: postmottak@asd.dep.no. Av hensyn til videre arbeid med saken, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv. og at eventuelle høringsuttalelser fra disse blir vedlagt.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Nina Beate Rasch-Olsen, tlf. 22 24 47 42, epost: nro@asd.dep.no eller Åne Osmunddalen, tlf. 22 24 47 35, epost: aao@asd.dep.no.

 

Med hilsen

 

Rune Solberg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Odd Wålengen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

 • Liste over høringsinstanser
 • Høringsnotat – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
 • Utkast til endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Attføringsbedriftene
 • Blå Kors
 • Celebral Parese foreningen
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening (FFA)
 • Frelsesarmeen
 • Frisknett AS
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Fylkesmannsembetene
 • Fylkeskommunene 
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunene
 • Kreftforeningen
 • KS
 • KS bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)
 • Lederne
 • Mental Helse
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • NITO
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTL NAV
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Podium AS
 • Rehabilitation International
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Senter for seniorpolitikk
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo
 • Trygderetten
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)