Historisk arkiv

Nytt høringsforslag om tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sendte tirsdag 13. mai på alminnelig høring et forslag om et enklere tiltakssystem bedre tilpasset brukernes behov.

I høringsnotatet foreslås det å forenkle og slå sammen ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Fire tiltak blir til to. Samtidig foreslås det å anskaffe disse tjenestene  gjennom en ordinær anbudskonkurranse.

Flere aktører

I dag mottar allerede om lag 2 600 personer avklarings- og oppfølgingstjenester som er anskaffet ved anbud, mens om lag 9 500 personer mottar avklarings- og oppfølgingstjenester levert av attførings- og vekstbedrifter. Ulike ideelle organisasjoner, private aktører og sosiale entreprenører vil med dette forslaget, kunne delta i konkurransen om å levere gode avklarings- og oppfølgingstjenester.

Økt mangfold

Med flere leverandører og konkurranse om å levere disse tjenestene, forventer regjeringen økt mangfold av leverandører og større spenn i det samlede tiltakstilbudet til brukerne. Forslaget dreier seg om å forenkle et tjenesteområde med langt på vei overlappende og identiske tjenester hvor bruk av anbud allerede er tatt i bruk. Med dette blir også alle anskaffelsene av avklarings- og oppfølgingstjenester i tråd med lovverket.

Stortingsmelding

I høringsnotatet foreslås ingen endringer i andre arbeidsmarkedstiltak. Dette innebærer ingen endringer i tiltakene som skal gi tilbud om varig tilrettelagte arbeidsplasser eller tilbud om et spesielt tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø til brukere som står lenger unna arbeidsmarkedet. En bredere drøfting av behovet for endringer i de arbeidsrettede tiltakene, vil komme i gjennomgangen av virkemidlene i arbeidsmarkedspolitikken i den varslede stortingsmeldingen om strategier og tiltak for at flere skal kunne ta del i ordinært arbeidsliv.