Historisk arkiv

Et bedre og enklere tiltakssystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender ut et høringsforslag som vil gjøre arbeidsmarkedstiltakene bedre og enklere.

Regjeringen sender i dag ut et høringsforslag som vil gjøre arbeidsmarkedstiltakene bedre og enklere.

-Vi har store ambisjoner om å få flere mennesker i jobb og færre på trygd. Derfor foreslår vi nå å slippe til flere aktører som for eksempel Pøbelprosjektet, Friskgårdene, sosiale entreprenører og Røde Kors slik at de kan hjelpe med å få mennesker i jobb. Vi ønsker alle gode krefter velkommen slik at vi kan lykkes med å få flere inn i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Se også: Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Økt valgfrihet og kvalitet

Høringsforslaget legger til rette for økt mangfold av leverandører av arbeidsmarkedstiltak. Dette vil gi brukere større valgfrihet og kvalitet i tjenestetilbudet. Jo flere aktører og bredere bistandstilbud, jo bedre vil man kunne dekke variasjonen i brukernes avklarings- og oppfølgingsbehov. Mange tjenester anskaffes allerede i dag ved konkurranse. Regjeringen ønsker  at flere tiltak skal anskaffes på samme måte.

Når arbeidsmarkedstjenester blir anskaffet gjennom offentlige anbud, vil det også være i tråd med dagens lovverk. Ved å anskaffe får man i tillegg grunnlag for å sette klare krav til kvaliteten på de tjenestene som leveres. Forutsigbarhet og langsiktighet vil bli ivaretatt ved flere tilbydere.

Forenkling av avklarings- og oppfølgingstiltak

Forslaget innebærer at regjeringen forenkler og slår sammen overlappende ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Fire tiltak reduseres til to.

-Jeg begynner oppryddingen i et uoversiktlig og komplisert system. Endringene vil gjøre systemet bedre og enklere, og tjenestene blir mer tilpasset brukeren, sier statsråden.

Regjeringen vil drøfte flere forslag til endringer i de arbeidsmarkedspolitiske virkemidlene i en melding som det er planlagt å legge fram for Stortinget høsten 2014.  Det er behov for raskt å komme i gang med forenklingsarbeidet og fortløpende gjøre endringer slik at flere som i dag står utenfor arbeidslivet, kan komme i arbeid. Derfor fremmes dette høringsforslaget nå med sikte på iverksetting fra 1.1.2015.