Høring - karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene

Endring i forskrift til opptak til høyere utdanning

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, , er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2014

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

 

Det foreslås nå en endring i bestemmelsene om spesielle opptakskrav til slike utdanninger. Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft fra og med opptak til studieåret 2016-2017.
(03.10.2014).

____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - matematikkrav (Opptaksforskriften) (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


Vår ref.: 14/3741

Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

 

Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning(opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9.

I Regjeringens strategi Lærerløftet står det at
    ”Regjeringen ønsker gode lærerstudenter. Det er en sammenheng mellom hva studentene kan når de   begynner i lærerutdanningen, og hva de kan når de avslutter lærerutdanningen.

   Videre blir kvaliteten på utdanningen bedre når søkerne til utdanningen har høyere karaktersnitt. Samtidig må det tas hensyn til at det må utdannes et tilstrekkelig antall lærere. Regjeringen vil derfor skjerpe karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Det er gode grunner til å anta at skjerping av opptakskravene, i en overgangsfase, vil føre til færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene.”

Departementet vurderer normalt en gang årlig behovet for endringer i opptaksforskriften. I tråd med strategien som nå er fremlagt, foreslås det en endring i de spesielle opptakskravene som gjelder for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. Forslaget innebærer at søkere til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 – fire i matematikk (224 timer). Det forutsettes at dette skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2016-2017.

For å dempe rekrutteringsutfordringene som følge av karakterkravet i matematikk, legges det i strategien opp til  å tilby kompensatoriske forkurs i matematikk for søkere som ikke har oppnådd karakteren 4 fra videregående opplæring. Departementet vil så snart som mulig komme tilbake til organisering og gjennomføring av slike kurs.

Forslag til endringer i opptaksforskriftens § 4-7 er vedlagt.


Høringsfrist

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no. innen 17. november 2014.


Med hilsen

                                                                       

Toril Johansson (e.f.)  
ekspedisjonssjef                                  Inger Johanne Christiansen
                                   seniorrådgiverVedlegg til høringsbrev av 03.10.14, ref 14/3741

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf delegeringsvedtak 7. oktober 2005 nr. 1107. Endret ved forskrifter 18. oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30. november 2010, 28. november 2011, 31. januar 2013 og 21. januar 2014.

Endringer i forskriftsteksten er markert med fete bokstaver.


Det foreslås nå følgende endring i §4-7 første ledd:

 Fra og med opptak til studieåret 2016-2017:

 -        Grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning

 Fra og med opptak til studieåret 2016- 2017 gjelder følgende:
Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk eller tilsvarende. For søkere til grunnskolelærerutdanning og 5-årig lektorutdanning med realfag, miljø- og naturfag, gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-3 andre strekpunkt. Ved Samisk høgskole gjelder i tillegg krav fastsatt i § 4-10. For søkere som har samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer). For søkere som har norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk.

Universiteter og høyskoler
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev-og studentorganisasjonene

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX
NOKUT