Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Vår ref.: TN 14/2784

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT  ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR RENHOLDSBEDRIFTER

 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.      

 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 3. juni 2014. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

 

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO og Norsk Arbeidsmandsforbund til at forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2011, og dermed har virket mindre enn tre år. I sin alminnelighet må det i følge begjæringen forventes at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring før det kan forventes full effekt av vedtaket. Det fremgår videre av begjæringen at innslaget av utenlandsk arbeidskraft i bransjen er høyt og at bransjen sliter med useriøsitet og sosial dumping.

 

I begjæringen er det vist til uttalelse fra NHO Service i brev 23. mai 2014 til Norsk Arbeidsmandsforbund: ”NHO Service bekrefter at vi støtter videreføring av allmenngjøring i renhold med den nye minstelønnssatsen i tariffavtalen. Allmenngjøring er en avgjørende faktor i bransjeprogrammet for en bedre renholdsbransje sammen med offentlig godkjenning og ID-kort. Kunnskapen i markedet om allmenngjøring, påseplikt osv. er for lav og bør forsterkes. Det er ingen faktorer som tilsier at nødvendigheten av allmenngjøring er svekket.”

 

I begjæringen er det også vist til en kartlegging blant Arbeidstilsynets inspektører hvor det opplyses at det er enighet blant 80 % av respondentene om at sosial dumping brer om seg i stadig nye næringer og at vi er på vei mot et todelt arbeidsliv. Når det gjelder renhold svarte 62,9 % at ”jeg avdekker ofte brudd på regler om lønn”, 71 % svarte at det er ”lett å finne virksomheter med utenlandske arbeidstakere” og 57 % er helt eller delvis enige i at ”næringen er preget av useriøse virksomheter og sosial dumping”. 91,5 % sa seg enige eller delvis enige i at allmenngjøring har positiv effekt.

 

En oversikt over Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjonsbruk i 2012 viser at det ble gjennomført 615 tilsyn og gitt 1455 reaksjoner. Mer enn 90 av reaksjonene ble gitt med hjemmel i allmenngjøringsregelverket. Det ble i samme tidsrom gjennomført 1810 tilsyn mot bestillere av renholdstjenester og gitt 2996 reaksjoner.

 

Alt i alt legger LO til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold.

 

LO har bedt om at Tariffnemnda gjeninntar de opprinnelige bestemmelsene i forskriften § 3 om tillegg for helg- og helligdagsarbeid. Etter at disse ble tatt ut ved nemndas vedtak 23. mai 2013, er det i følge begjæringen oppstått en uheldig konkurransevridning som medfører at tariffbundne virksomheter mister oppdrag. Dette har, etter det LO har fått opplyst, særlig rammet tariffbundne virksomheter som tilbyr renholdstjenester til reiselivet, herunder renhold av hytter.

 

Enkelte særlige spørsmål knyttet til forskriften §§ 2 og 3

Det fremgår av begjæringen at LO ser med bekymring på at Arbeidstilsynet ikke kontrollerer om arbeidstakerne får betalt for antall timer i arbeid. Bakgrunnen for dette er en uklarhet i regelverket. LO ber om at Tariffnemnda klargjør forskriften § 3 slik at det tydeliggjøres at det skal betales lønn for de timer arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver, eventuelt at det tilføyes en kommentar om at Tariffnemnda legger til grunn at forskriften ivaretar dette slik den er formulert i dag.

 

Også Arbeidstilsynet har bedt om nemndas klargjøring av dette spørsmålet. Bakgrunnen for uklarheten er i følge Arbeidstilsynet, at Renholdsoverenskomsten har bestemmelser om at lønn skal utbetales som månedslønn beregnet på grunnlag av et rammetimetall, og uenighet mellom partene om hvordan Renholdsoverenskomsten er å forstå på dette punktet.

 

Arbeidstilsynet har også bedt om Tariffnemndas forståelse av allmenngjøringsforskriften § 2. Det følger av bestemmelsen at forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften kommer ikke til anvendelse for virksomheter som driver renhold i egen regi. Arbeidstilsynet har støtt på tilfeller der f.eks. kommuner tilbyr salg av renholdstjenester på det private markedet, og har søkt om godkjenning for denne virksomheten gjennom godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. Spørsmålet er om denne delen av kommunenes virksomhet er organisert på en slik måte at den skal omfattes av allmenngjøringsforskriften.

 

Tariffnemnda ber særskilt om høringsinstansenes syn på disse spørsmålene.

 

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til ny forskrift om tariffavtale for renholdsbedrifter på høring, i tråd med LOs begjæring. Høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

 

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763930

 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

 

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 19. september 2014.

 

 

 

Med hilsen

 

 

 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

 

Vedlegg

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Fastsatt av Tariffnemnda xx. xxi 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

       Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

       Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.

       Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

       Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

       Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 164,02.

       Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 121,01.

       For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

       For arbeid på lørdager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 50 % etter klokken 1800.

       For arbeid på søndager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 75 %.

       For arbeid på påskeaften, julaften, nyttårsaften og pinseaften etter klokken 1300, samt 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag, gis et tillegg på 100 %.

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

       Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

§ 5. Utgifter til reise, kost og losji

       For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

       Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

§ 6. Personlig utstyr (arbeidstøy)

       Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

Kap. III. Fravikelighet mm.

§ 7. Fravikelighet

       Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden mm.

§ 8. Ikrafttreden og opphør

       Forskriften trer i kraft …..

       Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomst for Renholdsbedrifter 2014 - 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

        Forskrift 23. mai 2013 nr 530 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter oppheves straks.

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • NHO Service
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • UiO v/Institutt for privatrett