Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2015

Vår ref.: 12/5182 SL

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger.

Forslaget innebærer at statsborgere i en EØS-stat som kommer til Norge for å arbeide eller drive virksomhet, gis rett til fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger. I dag gis det bare fradrag for innbetalinger til pensjonsordninger som oppfyller vilkårene i en av pensjonslovene.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er mandag 9. mars 2015. Høringsuttalelsene bes sent på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Martin Børresen
                                                                      lovrådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen