Høring - Skolebytte i mobbesaker

Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2014

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

At en elev som mobber kan flyttes til en annen skole står ikke eksplisitt i opplæringsloven eller privatskoleloven, men det fremgår av lovenes forarbeider at det er adgang til dette.

For at det skal være klart at den som mobber i visse tilfeller kan flyttes til en annen skole, og for å unngå at mobbeofferet blir nødt til å bytte skole, foreslår departementet at adgangen til å flytte mobberen fremgår direkte i loven.
(06.06.2014)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole (PDF)
 

Denne høringen er ferdig behandlet.
Resultatet finner du i Prop. 19 L (2015-2015) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.