Høring - Skolebytte i mobbesaker

Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2014

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

At en elev som mobber kan flyttes til en annen skole står ikke eksplisitt i opplæringsloven eller privatskoleloven, men det fremgår av lovenes forarbeider at det er adgang til dette.

For at det skal være klart at den som mobber i visse tilfeller kan flyttes til en annen skole, og for å unngå at mobbeofferet blir nødt til å bytte skole, foreslår departementet at adgangen til å flytte mobberen fremgår direkte i loven.
(06.06.2014)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å presisere i loven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole (PDF)
 

Denne høringen er ferdig behandlet.
Resultatet finner du i Prop. 19 L (2015-2015) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/3104

Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Skolebytte i mobbesaker

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. I vedlagte høringsnotat fremlegges forslag om å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 5. september 2014. 

 

 

 Med hilsen    

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør                                                

Elisabeth Harlem Eide
seniorrådgiver

                                                                  

Departementene
Fylkesmennene
Statlige grunn- og videregående skoler
Fylkeskommunene
Kommunene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Universiteter/høyskoler

Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Barneombudet
Barnevakten
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Forum for Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF)
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Læringsmiljøsenteret
MOT
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Redd Barna
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Senter for IKT i utdanningen
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stopp Mobbingen
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
UNICEF
Uni Helse
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen