Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.08.2014

Vår ref.: 07/5448 SL HRu/MAV

Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde     

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skatteloven §§ 9-14 og 14-48, samt forslag om endringer i skattelovforskriften §§ 9-14-1 og 9-14-3.

I høringsnotatet foreslås blant annet en ny betalingsordning for skatt på latente gevinster ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde, jf. skatteloven § 9-14. Ordningen innebærer at uttaksskatten for alle typer objekter kan betales i årlige rater over sju år. Ved faktisk realisasjon må all resterende skatt betales inn. Det skal løpe renter på det utsatte skattebeløpet.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 11. august 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Hallvard Rue
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Rederiforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Til toppen