Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.08.2014

Vår ref.: 12/2 -

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter     

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat og utkast til lovendringer om offentligrettslig regulering av fastsettelse av allment brukte referanserenter, jf. vedlagte kopi av brev 31. mars 2014 fra Finanstilsynet til departementet vedlagt utkast til høringsnotat.

Finanstilsynet foreslår nye regler i finansieringsvirksomhetsloven om fastsettelse av allment brukte referanserenter basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner. Etter Finanstilsynets utkast skal fastsettelse av allment brukte referanserenter som er basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner organiseres forsvarlig, og administrator og organiseringen skal godkjennes av departementet. Videre skal Finanstilsynet etter utkastet føre tilsyn med fastsettelsen av referanserenter. Finanstilsynet skal etter utkastet, dersom tilsynet finner at fastsettelsen ikke organiseres eller innrettes i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov, kunne gi pålegg som er nødvendige for å rette på forholdet. Utkastet inneholder også en hjemmel for departementet til å gi nærmere regler om hvilke referanserenter som anses som allment brukte, krav til interne rutiner for styring, overvåking og kontroll av rentefastsettelsen, og kvotering av referanserenter, herunder innhenting av data, analyse av data samt beregning og publisering.

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at fremtidige EU-regler trolig vil gi begrenset nasjonalt handlingsrom, og at innføring av nasjonal regulering etter Finanstilsynets syn derfor vil være av midlertidig karakter. Finanstilsynet skriver bl.a. at «Utformingen av et nasjonalt regelverk må derfor søke å dekke dagens behov for nasjonal regulering for å sikre forsvarlig fastsettelse og tilsyn med referanserenter, og aktørenes interesse av forutsigbarhet og mulighet for å innrette seg etter både nasjonal og internasjonal lovgivning».

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 4. august 2014. Vi ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til med ordinær brevpost.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet med vedlegg for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør 

Kopi: Finanstilsynet

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Norges Forskningsråd
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Verdipapirforetakenes Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet