Høring – forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2014

Vår ref.: 14/2272 SL VBP/KR

Høring – forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-16 for omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag.

Forslaget innebærer at forvaltningstjenester som omfattes av gjeldende unntak vil bli underlagt generell merverdiavgiftsplikt med en avgiftssats på 25 pst.  

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 6. august 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør    

                                                                       Vera B. Pedersen
                                                                       seniorrådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Husleietvistutvalget

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon (FBIO)

Juss-Buss

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norsk Eiendom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OBOS

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

 

Til toppen