Høring: Utkast til nytt kapittel i forurensningsforskriften om miljøsikker lagring av CO2 samt mindre endringer i avfallsforskriften og konsekvensutredningsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2014

Vår ref.: 14/755

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring utkast til forskriftsendringer som gjennomfører vesentlige deler av EUs lagringsdirektiv (Europapalaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006) i norsk rett. De øvrige deler av samme direktiv gjennomføres i norsk rett ved ny forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 som samtidig sendes på høring av Olje- og energidepartementet i dag.

Klima- og miljødepartementet vil ved foreliggende utkast gjennomføre de deler av direktivet som angår miljøsikker lagring av CO2. Utkastet er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Merknader til utkastet må sendes til Miljødirektoratet på epost post@miljødirektoratet.no eller per post til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Alle merknader må være Miljødirektoratet i hende senest 28. mai 2014.

Med hilsen

 

Vidar Vik (e.f.)
avdelingsdirektør

Aksel E. Hillestad
rådgiver

Til toppen