Høring av rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Kunnskapsdepartementet inviterer til en bred høring av rapporten fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2014

Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen – oppnevnt av Kunnskapsdepartementet høsten 2012 - har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer. Anbefalingene i rapporten  berører skole, barnehage, høyere utdanning og andre spesialpedagogiske fagmiljøer som Statped og PPT, i tillegg til myndighetene.
Gruppen foreslår blant annet strengere krav til de spesialpedagogiske utdanningene, hvilke universiteter/høyskoler som skal tilby hvilke utdanninger, og at spesialpedagogikk skal inn i alle lærerutdanninger.
(08.07.2014)
________________________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF)

Høringsnotat - Rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre
(PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/3600

Høring- Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre, rapport fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk

 

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk –  veien videre fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk (vedlagt).

 

Ekspertgruppen ble oppnevnt høsten 2012 som oppfølging av Meld. St. 18 (2010-2011): Læring og fellesskap. Rapporten ble overlevert Kunnskapsdepartementet v/kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 20. juni 2014.

 

Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer, for at samfunnets behov for spesialpedagogisk kompetanse skal kunne dekkes. Ekspertgruppen har blant annet vurdert spørsmål som:

  • Hvordan kan lærerutdanningene og de spesialpedagogiske utdanningene utdanne gode praktikere som møter behovene i barnehage, skole og samfunnet for øvrig, og fører til bedre læring for barn, elever og voksne med spesielle behov?
  • Hvilke krav må stilles til fagmiljøene for å sikre bærekraftige spesialpedagogiske utdanninger i framtiden?
  • Hvilken forskning er nødvendig for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for utdanningene og for de oppgavene som spesialpedagogene skal utføre?
  • Hvordan bør spesialpedagogiske utdanninger organiseres nasjonalt, jf strukturdebatten?

 Ekspertgruppens rapport følger vedlagt. På Kunnskapsdepartementets nettsider ligger mandatet gruppen fikk, mer informasjon om gruppens arbeid og rapporten: http://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Spesialpedagogikk-ma-inn-i-alle-larerutdanningene/id764124/

Av mandatet fremgår blant annet at ekspertgruppen skal bidra til at det etableres partnerskapsavtaler mellom Statped og utdanningssteder med spesialpedagogikk. Det lot seg imidlertid ikke gjennomføre på grunn av den omfattende omorganiseringen i Statped som foregikk parallelt med ekspertgruppens arbeid.

 

Et sammendrag av ekspertgruppens anbefalinger finnes i rapportens kapittel 1, side 13–19. Anbefalingene berører skole, barnehage, høyere utdanning og andre spesialpedagogiske fagmiljøer som Statped og PPT, i tillegg til myndighetene.

 

Departementet inviterer med dette til en bred høring. Vi ber om at det i uttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og anbefalinger som kommenteres.

 

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Departementet oppfordrer paraplyorganisasjonene blant høringsinstansene til å distribuere saken videre til sine medlemsorganisasjoner som kan være interesserte/berørte. Andre høringsinstanser bes eventuelt vurdere om brevet bør forelegges underordnede organer som ikke er med på høringslisten.

 

Departementet ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no . Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. Skannede PDF-filer bør ikke sendes, da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.

 

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 31. oktober 2014.

 

 

Med hilsen

 

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef


                                                                                                Toril Fiva
                                                                                                seniorrådgiver

 

 

 Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Mottakerliste  
Universiteter og høgskoler
Akademikerne
Forskerforbundet
Landsorganisasjonen
Norge Norsk lektorlag
UNIO
Utdanningsforbundet
Lærernes yrkesforbund
KS – kommunesektorens organisasjon
Skolelederforbundet
Elevorganisasjonen
Norsk Studentorganisasjon
Fylkeskommuner
Fylkesmennene
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet
Berørte departementer
ASD
BLD
HOD
KMD
Statped
VOX
Studieforbundet
Folkeuniversitetet
Studieforbundet
FUNKIS
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Utdanning.no
Private barnehagers landsforbund
Senter for internasjonalisering av utdanning
Norsk psykologforening

Til toppen