Høring – endringer i vegfraktloven – elektroniske fraktbrev

Forslag om å tillate bruk av elektroniske vegfraktbrev er nå på alminnelig høring. Forslaget innebærer at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen om elektroniske fraktbrev til den internasjonale vegfraktkonvensjonen og endrer vegfraktloven slik at sender, transportør og mottaker av gods kan avtale å bruke elektroniske fraktbrev. Ordningen skal være frivillig. Dersom partene ikke har avtalt å bruke elektroniske fraktbrev skal det benyttes papirbaserte fraktbrev som i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2018

Resultat:

Vår ref.: 18/2380 EP HEA/mk

Høring – ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om norsk ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) på alminnelig høring. Høringsinstansene inviteres også til å komme med synspunkter på departementets forslag til norsk gjennomføring av tilleggsprotokollen i lov 20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler.

Høringsfristen er 30. august 2018.

I det vedlagte høringsnotatet redegjør departementet nærmere for forslagene.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Med vennlig hilsen

Hans Kaiser e.f.
lovrådgiver

Håkon Bergsjø
førstekonsulent

Departementene

Bane NOR
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Klagenemda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kystverket
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NSB
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens havarikommisjon for transport
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region øst
Statens vegvesen, Region vest
Statens vegvesen, Region sør
Statens vegvesen, Region nord
Statens vegvesen, Region midt
Transportøkonomisk institutt
Utrykningspolitiet

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn- og fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

NTNU
Sintef
Nord universitet (trafikklærer)
Høyskolen i Molde

Acando
Akademikerne
AKT (Agder kollektivtrafikk AS)
AtB AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Autobransjens leverandørforening
Autoriserte trafikkskolers landsforbund
Avinor
Bilimportørenes Landsforening
Brakar AS
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske juristforening
Det norske maskinistforbund
Fagforbundet
Finans Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
ITS-Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
Kolumbus A/S
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kongelig norsk Automobilklub
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileierenes forening
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
Maskinentreprenørenes Forbund
NHO Transport
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Motorcykkelunion
Norsk trafikkmedisinsk forening
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk elbilforening
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikk
Ruter AS
Trafikkforsikringsforeningen
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
Norsk ReiselivsForum
Trygg Trafikk
Utdanningsforbundet
Vestfold Kollektivtrafikk AS
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Zero