NOU 2014: 12

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgte tilbakemeldinger om over- og underbehandling og over- og underdiagnostikk fra Legeforeningens fagmedisinske foreninger

Tabell 2.1 Oversikt over innspill fra de fagmedisinske foreningene

Norsk radiologisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Godartede funn ved CT som det ikke er indisert å kontrollere

 • MR rygg gjentatte ganger hvor symptombildet kun endrer seg i mindre grad.

 • MR av degenerative sykdommer i muskel- og skjelettapparatet, spesielt hos eldre

 • Overforbruk av brystdiagnostikk

 • Ultralyd abdomen uten spesifikk problemstilling.

 • Utredning av tilfeldige lesjoner i forskjellige organer på symptomfrie pasienter.

 • Kreftkontroller og andre forløpskontroller.

 • CT på barn, særlig på vakttid

 • Undersøkelser for komplikasjoner eller screening hos asymptomatiske/friske barn gir unødvendige undersøkelser.

 • Radiologisk diagnostikk som erstatning for ekspektans eller klinisk vurdering (gjelder barn spesielt).

 • Anbefalinger om kontroll av funn fordi gamle undersøkelser ikke foreligger for sammenlikning.

 • Forsinket diagnostikk av kreft.

 • Lungekreft-screening.

 • Underforbruk av MR-kontroller i oppfølgingen av MS-pasienter.

 • Underforbruk av MR innen onkologi pga. lav kapasitet.

 • Underforbruk av MR-diagnostikk innen mage og bekkenområdet

 • Underforbruk av MR for prostatakreft pga. lav kapasitet.

 • Underforbruk av ultralyd (gjelder barn spesielt)

 • Underforbruk av MR som erstatning for CT (gjelder barn spesielt)

Norsk gynekologisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Cyster på eggstokkene og muskelknuter i livmoren

 • Hormonprøver rundt menopausen

 • Årlig gynekologisk undersøkelse/ screening for livmorhalskreft

 • Unødvendig mange rutinemessige svangerskapskontroller

 • Rutineultralyd i tidlig graviditet i tillegg til dagens 2. trimester ultralyd

 • Rituell omskjæring av gutter

 • Operasjon mot stressinkontinens

 • Operasjon mot underlivsfremfall

 • Screening for livmorhalskreft

Norsk karkirurgisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

Ukompliserte åreknuter, med milde plager (varicer etter klassifikasjonssystemet C(EAP) 1–3)

 • Perifer arteriell sykdom

 • Pasienter med intermitterende klaudikasjon («røykebein»)

 • Perifer arteriell sykdom

  • Intermitterende klaudikasjon – anstrengelsesrelaterte smerter

  • Kritisk ischemi (redusert blodforsyning) – hvile-, nattesmerter eller sår

 • Utposning på pulsårer (aneurismer), i hovedsak utposninger på hovedpulsåren

 • Forsnevring på halspulsåren som har ført til forbigående drypp, synsforstyrrelser hjerneslag (symptomatisk carotis stenose (fortettet halspulsåre))

 • Komplisert sykdom relatert til åreknuter (varicer etter klassifikasjonssystemet C(EAP) 4–6)

 • Komplikasjoner til dialysetilgang (AV fistler)

Norsk anestesiologisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Multimorbide eldre pasienter (eldre med mange samtidige alvorlige sykdommer)

 • Pasienter med langtkommet kreftsykdom.

 • Eldre multimorbide som får akutt hjertestans.

 • Pasienter med uttalt kognitiv dysfunksjon.

 • Pasienter med ondartet hematologisk grunnsykdom.

 • Eldre pasienter med moderat til god funksjonsklasse som utvikler akutt organsvikt.

 • Pasienter etter stor kirurgi.

Norsk barnelegeforening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Fastlegene henviser raskt til barneavdelingene uten å foreta noen innledende diagnostikk.

 • Fedme hos barn under 10 år uten endokrinologisk sykdom.

 • Avdekking av vanskjøtsel, mishandling og vold.

 • Korrekt og tidlig allergidiagnostik

 • Habilitering av alvorlig syke barn. Dette gjelder spesielt alternativ og/eller supplerende kommunikasjon.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Stor fylkesvis variasjon i diagnostiseringen av ADHD og autismespekterforstyrrelser (over- eller underbehandling).

 • Stor fylkesvis variasjon i diagnostiseringen av ADHD og autismespekterforstyrrelser (over- eller underbehandling).

 • Ungdommer med tidlig debuterende psykose/høy risiko for psykoseutvikling.

 • Angst og tvangslidelser

Norsk forening for allmennmedisin

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostik

 • Screening

 • Antibiotika

 • Bildediagnostikk

 • Lettere psykiatri

 • Rus

 • Psykisk utviklingshemmede

 • Skrøpelige hjemmeboende eldre

Norsk forening for medisinsk genetikk

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Håndtering av «tilfeldige» funn av risikovarianter.

 • Publikums forventninger til gentester sett opp mot nytteverdien av disse testene.

 • Sjeldne arvelige tilstander

 • Problemer med å nå ut til resten av det medisinske miljøet om tilbudet av gentester.

Norsk geriatrisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Langtkommen demenssykdom

 • Overbehandling ved multiorgansvikt hos den gamle pasienten.

 • Depresjon hos eldre.

Norsk onkologisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Screening og behandling av prostatakreft

 • Screening av brystkreft (utenom programmer)

 • Screening av lungekreft

 • Underbehandling av kreft, spesielt i lys av alle nye medikamentelle muligheter som kommer, er en reell fare.

Norsk revmatologisk forening

Overbehandling/overdiagnostikk

Underbehandling/underdiagnostikk

 • Fysioterapi i primærhelsetjenesten uten effekt.

 • Ortopedisk kirurgi ved smertetilstander.

 • Spesialisert rehabilitering i sykehus.

 • Artritis urtica (urinsyregikt)

 • Artrose

 • Fibromyalgi

 • Underforbruk av diagnostiske tjenester for de alvorligste syke

 • Utredning og behandling av osteoporose

Til forsiden