NOU 2014: 12

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Til innholdsfortegnelse

3 Beskrivelse av ulike betalingsordninger i helsesektoren 2014

1. Gratis tjenester:

 • Inneliggende behandling på sykehus,

 • Personrettede tjenester i hjemmebasert omsorg («hjemmesykepleie»)

Gratis tjenester gitt visse diagnoser:

 • Fysioterapi: om lag 60 pst. av behandlingsvolumet er gratis, i hovedsak på grunnlag av diagnose.

 • Legetjenester i forbindelse med allmennfarlige smittsomme sykdommer og graviditet/fødsel.

Gratis behandling av grupper:

 • Generelt er barn under 16 år fritatt for egenbetaling knyttet til legetjenester, medisiner på blå resept og syketransport. Barn opp til 12 år er fritatt for betaling for fysioterapi. Barn opp til 18 år er fritatt for betaling hos psykolog og innen barne- og ungdomspsykiatrien. Tannhelsetjenester er gratis for barn opp til 18 år og andre prioriterte grupper, og det er redusert betaling for 19- og 20-åringer. Det er i tillegg unntak i forbindelse med yrkesskader og krigsskader. Personer med minstepensjon er fritatt for betaling for legemidler på blå resept.

2. Som et bestemt beløp:

Inngår i takordninger:

 • Behandling hos helsepersonell:

  • Enkel konsultasjon hos allmennlege (uten spesialisering) kroner 141

  • Enkel konsultasjon hos spesialist og på poliklinikk kroner 320

 • Syketransport

  • Maksimalt kroner 133 hver vei for reise til helsepersonell

Inngår ikke i takordninger:

 • Syketransport. Betaling ved fritt sykehusvalg er kroner 400

3. Varierende med behandlingsomfang:

Inngår i takordninger

 • Prosentvis betaling av utgifter legemidler på blå resept – 38 pst. opp til en maksimalgrense på kroner 520 per resept

 • Fysioterapi: Betalingsomfang øker med tidslengde. Betalingen for 20 min. øvingsbehandling er kroner 79 og betalingen for f. eks. 40 min. er kroner 156. Behandling hos psykolog kroner 320 kroner for konsultasjon (½–1 time), det dobbelte for 2 timer.

 • Støtte til visse former for tannbehandling, delvis under tak 2

Inngår ikke i takordninger:

 • Sterilisering

  • Ved sterilisering av kvinner kan det kreves en pasientbetaling på kroner 6 079

  • Ved sterilisering av menn kan det kreves en pasientbetaling på kroner 1 268

 • Staten yter refusjon for inntil tre forsøk med assistert befuktning. Poliklinikkene kan kreve kroner 1 500 i pasientbetaling per forsøk.

 • Utgifter til utstyr mv. hos allmennleger (og på sykehus)

Betaling for korttidsopphold på sykehjem

 • kroner 142 for døgnopphold

4. Full skjerming over et visst forbruksnivå:

 • Tak 1-ordningen som ble innført fra 1984 setter et årlig tak for utgifter til legehjelp, psykologhjelp, legemidler på blå resept og reiser som trygden betaler for. I 2014 er utgiftstaket på kroner 2105. Når taket er nådd, får pasienten et frikort som medfører full dekning av utgifter resten av kalenderåret.

 • Tak 2-ordningen som ble innført i 2003 omfatter fysioterapi, enkelte former for refusjonsberettiget tannbehandling, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet. I 2014 er utgiftstaket kroner 2670.

 • Dekning av hormonpreparater ved infertilitetsbehandling. Utgifter over kroner 15 621 dekkes fullt ut inntil tre forsøk per barn

5. Skjerming etter inntekt:

 • I alders- og sykehjem settes betalingen lik en andel av inntekten. Over et fribeløp på kroner 7250, er betaling 75 pst. opp til 1 G (pt. kroner 88 370) og 85 pst av inntekt over 1 G. Fra 1. juli 2014 ble det innført et forhøyet fribeløp på kroner 35 000 for personer som bor på dobbeltrom.

 • For øvrig er det vanlig med inntektsgradering for hjemmebaserte tjenester i kommunesektoren, og personer med inntekt under 2G skal etter gjeldende regler ikke betale mer enn kroner 180 per måned.

6. Helsetjenester som det ikke gis støtte til:

 • Tannbehandling for personer over 20 år.

I tillegg til de ordninger som er beskrevet i dette vedlegget, finnes det offentlig dekning av sykdomsutgifter under bidragsordningen, under grunnstønadsordningen og gjennom skattesystemet (særfradrag for store sykdomsutgifter).

Til forsiden