NOU 2014: 12

Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Prioriteringsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 21. juni 2013. Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere hvordan man i Norge best mulig kan møte dagens og framtidens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. I dette arbeidet har utvalget vurdert prinsipper for prioritering som har bred samfunnsmessig forankring, og som kan hjelpe helsepersonell til å prioritere i samsvar med overordnede verdier. Videre har utvalget gått gjennom de eksiterende prioriteringskriterier og vurdert disse opp mot dagens prioriteringsutfordringer. Utvalget har vurdert og foreslått nye virkemidler for prioritering både på individ- og overordnet nivå. Det er også gjort vurderinger av spørsmål knyttet til prosesser for brukermedvirkning i prioriteringsarbeidet, åpenhet, oppslutning og implementering. Brukermedvirkning og åpenhet er lagt til grunn for utvalgets eget arbeid.

Utvalget legger med dette fram sin utredning og sine forslag til en mer helhetlig innretning av prioriteringsarbeidet i den norske helsetjenesten.

Oslo, 12. november 2014

Ole Frithjof Norheim (leder)

Bjørnar Allgott

Bente Aschim

Reidun Førde

Gunn Karin Gjul

Tove Gundersen

Meetali Kakad

Alice Kjellevold

Stener Kvinnsland

Hans Olav Melberg

Atle Moen

Øystein Mæland

Jan Abel Olsen

Sonja Sjøli

Ånen Ringard

Lars Fjell Hansson

Marit Måge

Trygve Ottersen

Til forsiden