Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter - november 2001

Den halvårlige skriftlige informasjonen til Stortinget pr. november 2001