Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter - april 2001

Halvårlige skriftlige informasjonen til Stortinget pr. april 2001