Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2015

        i 1000 kroner

Utgifter

 

Samlede utgifter

Drifts - utgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

Det kongelige hus

227 792

19 842

-

207 950

-

Regjering

331 300

331 300

-

-

-

Stortinget og underliggende institusjoner

1 988 200

1 428 400

346 300

213 500

-

Høyesterett

92 445

92 445

-

-

-

Utenriksdepartementet

37 902 975

5 375 725

100 072

31 316 818

1 110 360

Kunnskapsdepartementet

50 766 561

4 205 932

25 754

46 534 875

-

Kulturdepartementet

12 505 269

3 013 321

30 208

9 461 740

-

Justis- og beredskapsdepartementet

33 180 082

29 262 227

1 796 982

2 120 873

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

174 221 727

4 685 227

1 751 700

167 784 800

-

Arbeids- og sosialdepartementet

55 527 409

24 033 011

402 878

10 991 520

20 100 000

Helse- og omsorgsdepartementet

145 236 365

4 852 526

21 717

140 362 122

-

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

37 095 016

7 729 364

54 755

29 310 897

-

Nærings- og fiskeridepartementet

9 779 532

3 637 182

441 100

5 701 250

-

Landbruks- og matdepartementet

17 244 816

1 589 911

9 417

15 645 488

-

Samferdselsdepartementet

94 636 381

20 029 155

26 448 540

8 158 686

40 000 000

Klima- og miljødepartementet

8 029 332

2 384 785

223 178

5 421 369

-

Finansdepartementet

110 410 500

13 883 100

180 300

34 928 100

61 419 000

Forsvarsdepartementet

43 817 827

31 649 751

11 515 920

652 156

-

Olje- og energidepartementet

15 397 088

1 429 738

7 900

4 709 450

9 250 000

Ymse utgifter

10 500 000

10 500 000

-

-

-

Statsbankene

117 695 847

725 882

51 094

12 854 757

104 064 114

Statlig petroleumsvirksomhet

38 000 000

-

38 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

1 933 298

-779 862

2 713 160

-

-

Folketrygden

418 621 536

-

-

418 621 536

-

Statens pensjonsfond utland

303 955 000

-

-

303 955 000

-

Sum utgifter

1 739 096 298

170 078 962

84 120 975

1 248 952 887

235 943 474

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folke-

trygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 024 986 725

303 940 700

1 328 927 425

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 084 531 288

418 621 536

1 503 152 824

Driftsutgifter

170 078 962

-

170 078 962

Nybygg anlegg mv.

84 120 975

-

84 120 975

Overføringer til andre

526 376 351

418 621 536

944 997 887

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

303 955 000

-

303 955 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-59 544 563

-114 680 836

-174 225 399

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

174 225 399

-

174 225 399

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

114 680 836

-114 680 836

-

           
           
           
           
           
           
           
           
           
        i 1000 kroner

Inntekter

 

Samlede inntekter

Drifts- inntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

259 200 000

-

-

259 200 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

301 700 000

-

-

301 700 000

-

Tollinntekter

3 200 000

-

-

3 200 000

-

Merverdiavgift

256 200 000

-

-

256 200 000

-

Avgifter på alkohol

12 600 000

-

-

12 600 000

-

Avgifter på tobakk

7 200 000

-

-

7 200 000

-

Avgifter på motorvogner

30 700 000

-

-

30 700 000

-

Andre avgifter

48 991 065

-

-

48 991 065

-

Sum skatter og avgifter

919 791 065

-

-

919 791 065

-

Renter av statens forretningsdrift

85 805

-

-

85 805

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 040 167

200

2 030 467

9 500

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 125 972

200

2 030 467

95 305

-

Renter fra statsbankene

9 245 651

-

-

9 245 651

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

5 938 188

-

-

5 938 188

-

Utbytte ekskl. Statoil

16 435 402

-

-

16 435 402

-

Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil)

31 619 241

-

-

31 619 241

-

Inntekter under departementene

30 436 147

18 383 266

290 965

11 761 916

-

Overføring fra Norges Bank

3 000 000

-

-

3 000 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

33 436 147

18 383 266

290 965

14 761 916

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

153 400 000

121 000 000

26 700 000

5 700 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

173 600 000

-

-

173 600 000

-

Aksjeutbytte fra Statoil

14 955 000

-

-

14 955 000

-

Sum petroleumsinntekter

341 955 000

121 000 000

26 700 000

194 255 000

-

Tilbakebetalinger

103 243 423

-

-

-

103 243 423

Statens pensjonsfond utland

174 225 399

-

-

174 225 399

-

Sum inntekter

1 606 396 247

139 383 466

29 021 432

1 334 747 926

103 243 423

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folke

trygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

235 943 474

-

235 943 474

Utlån til statsbanker

104 064 114

-

104 064 114

Gjeldsavdrag

61 419 000

-

61 419 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

70 460 360

-

70 460 360

7. Tilbakebetalinger mv.

103 243 423

-

103 243 423

8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)

132 700 051

-

132 700 051

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8 - 5)

18 019 215

114 680 836

132 700 051

Til dokumentets forside