Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

3 Bevilgningsregnskapet

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr. 1. halvår 2014

Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin

Budsjettets stilling 2014

Samlet til disposisjon

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

3

208

211 151 60

Regjering

10 336 346

161

185

Stortinget og underliggende institusjoner

20

1779

1 769

851 948

Høyesterett

0 95

95

44 51

Utenriksdepartementet

1 157

35 926

37 083

15 094

21 989

Kunnskapsdepartementet

475

47 631

48 106

28 936

19 169

Kulturdepartementet

204 12 256 12 460 6 765 5 696

Justis- og beredskapsdepartementet

862

32 913

33 775

15 319

18 456

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

792

171 448

172 240

104 193

68 046

Arbeids- og sosialdepartementet

753

64 210

64 964

32 216

32 748

Helse- og omsorgsdepartementet

701

130 879

131 580 66 723 64 857

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

104

34 723

34 826

17 603

17 224

Nærings- og fiskeridepartementet

318 9 833 10 151

3 587

6 564

Landbruks- og matdepartementet

294

17 299

17 784

13 433

4 351

Samferdselsdepartementet

1 217 69 734 70 952 41 121 29 831

Klima- og miljødepartementet

1 227 8 316 9 543 3 055

6 488

Finansdepartementet

741 41 084 41 825 38 772

3 053

Forsvarsdepartementet

3 823 43620 47 444

20 395

27 048

Olje- og energidepartementet

205 18 564 18 769

12 033

6 736

Ymse utgifter

0

10 800 10 800 0

10 800

Statsbankene

1 030

117 554

118 584

61 908 56 676

Statlig petroleumsvirksomhet

0

38 002

38 002 18 284

19 718

Statens forretningsdrift

200 1 533 1 733 194 1 539

Folketrygden

111 384 050

384 162

189 503 194 658

Statens pensjonsfond utland

0 314 129 314 129 90 848 223 281

Sum utgifter

14 247 1 607 113 1 621 360 781 189

840 172

Nedgang i diverse beholdninger

0

0

0

0

0

Totalsum

14 247 1 607 113 1 621 360 781 189

840 172

Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2014

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

249 291

149 206

100 085

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

287 800

141 049

146 751

Tollinntekter

3 095

1 386

1 709

Merverdiavgift

250 961

117 452

133 509

Avgifter på alkohol

12 440

6 139

6 301

Avgifter på tobakk

7 040

3 579

3 461

Avgifter på motorvogner

33 472

20 216

13 256

Andre avgifter

48 760

22 547

26 214

Sum skatter og avgifter

892 859

461 573

431 286

Renter av statens forretningsdrift

85 -5 90

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

1 820

508 1 312

Sum inntekter av statens forretningsdrift

1 905

503

1 402

Renter fra statsbankene

9 287 4 386 4 901

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

6 120 3 412 2 708

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

13 853

10 813

3 040

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)

29 260 18 610 10 650

Inntekter under departementene

27 110

14 019 13 091

Overføring fra Norges Bank

0

0

0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0

0

0

Sum andre inntekter

27 110

14 019

13 091

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

154 900

81 961

72 939

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

186 480 96 771 89 709

Aksjeutbytte fra Statoil

14 955

14 955

0

Sum petroleumsinntekter

356 335 193 686 162 649

Tilbakebetalinger

140 990

48 897

92 094

Statens pensjonsfond utland

137 502

0

137 502

Sum inntekter

1 585 961

737 289

848 673

Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2013 og 2014

Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Det kongelige hus

146

151

14

14

0

0

132

136

0

0

Regjering

151

161

151

161

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

799

851

661

682

57 73 81 96

0

0

Høyesterett

43

44

43

44

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

15 563

15 094

1 604

1 779

12 70

13 049

12 322

898

923

Kunnskapsdepartementet

26 529 28 936

1 468

1 554

9

59 25 052 27 323 0 0

Kulturdepartementet

5 572

6 765

802

1 519 8 10

4 762

5 235

0

0

Justis- og beredskapsdep.

14 596

15 319

13 055

13 679

57 323

1 485

1 318

0

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

90 200

104 193

176

2 314 0 458

90 024

101 421

0

0

Arbeids- og sosialdepartementet

35 290 32 216

11 192

11 522

15

215

5 655

5 399

18 430 15 080

Helse- og omsorgsdepartementet

61 965

66 723

2 122 2 273 7 3 59 835 64 447

0

0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

17 320

17 603

3439 2 574

4

18 13 877 14 010

0

0

Nærings- og fiskeridepartementet

4 237

3 587

895

1 848 3 15

2 037

1 723

1 302

0

Fiskeri-og kystdepartementet

2 405 0

1 717

0 367 0

321

0

0

0

Landbruks- og matdepartementet

13 246

13 433

781

783

4 2

12 461

12 648

0

0

Samferdselsdepartementet

15 823

41 121

6 900

8 402 5 750 9 010

3 173

3 709

0

20 000

Klima- og miljødepartementet

2 349 3 055

1 158

937 232 169

959

1 949

0

0

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet

3 104

0

2 138

0

310

0 656 0

0

0

Finansdepartementet

90 884

38 772

4 578

4 423

86

80

19 676

19 732

66 544 14 537

Forsvarsdepartementet

20 645

20 395

16 824

15 900

3 536

4 225

285

270

0

0

Olje- og energidepartementet

13 756 12 033 1 036 660 5 3

2 714

3 121

10 000

8 250

Ymse utgifter

32

0

32

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

62 289

61 908

322 329

69

59

5 548

6 063

56 350

55 457

Statlig petroleumsvirksomhet

15 057

18 284

0

0

15 057

18 284

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

746 194

-352

-764

1 098

958

0

0

0

0

Folketrygden

178 818

189 503

0

0

0

0

178 818

189 503

0

0

Statens pensjonsfond utland

109 860

90 848

0

0

0

0

109 860

90 848

0

0

Sum utgifter

801 425 781 189 70 756 71 633

26 684

34 035

550 462 561 274

153 523

114 247

Lånetransaksjoner

Regnskap 2013

Budsjettets stilling 2014

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2014

End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 291 821

1 307469

1,2

700 348 688 392 -1,7

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 408 275

1 440 349

2,3

647 901

666 942 2,9

Driftsutgifter

150 439 160 288 6,5

70 756

71 633

1,2

Nybygg, anlegg mv.

69 114 80 252

16,1

26 684 34 035 27,5

Overføringer til andre

843 571 885 680

5,0

440 602

470 426

6,8

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

345 151 314 129 --9,0

109 860

90 848

-17,3

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-116 454

-132 881

-

52 446

21 450

-

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

117 340 137 502

-

0

0

-

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

886

4 622

-

52 446

21 450

-

Mill. kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Salgsinntekter

Inntekter i forbindelse med nybygg/anlegg

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Skatt på formue og inntekt

148 070

149 206

0

0

0

0

148 070

149 206

0

0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

134 883

141 049

0

0

0

0

134 883

141 049

0

0

Tollinntekter

1 326

1 386

0

0

0

0

1 326

1 386

0

0

Merverdiavgift

113 376 117 452

0

0

0

0

113 376 117 452

0

0

Avgifter på alkohol

5 977

6 139

0

0

0

0

5 977

6 139

0

0

Avgifter på tobakk

3 500

3 579

0

0

0

0

3 500

3 579

0

0

Avgifter på motorvogner

21 075

20 216

0

0

0

0

21 075

20 216

0

0

Andre avgifter

22 223 22 547

0

0

0

0

22 223 22 547

0

0

Sum skatter og avgifter

450 430

461 573

0

0

0

0

450 430

461 573

0

0

Renter av statens forretningsdrift

-6

-5

0

0

0

0

-6

-5

0

0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

457 508

0

0

446 495 11 13

0

0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

451 503

0

0

446 495 5 8

0

0

Renter fra statsbankene

4 130 4 386

0

0

0

0

4 130 4 386

0

0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 673 3 412

0

0

0

0

3 673 3 412

0

0

Aksjeutbytte ekskl. Statoil

9 080 10 813

0

0

0

0

9 080 10 813

0

0

Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil)

16 883

18 610

0

0

0

0

16 883 18 610

0

0

Inntekter under departementene

15 108 14 019

10 446

8 681 166 171 4 496 5 166

0

0

Overføring fra Norges Bank

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

15 108

14 019 10 446

8 681

166

171

4 496 5 166

0

0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

82 961 81 961

70 490

68 911 9 496

10 758

2 974 2 292

0

0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

120 094

96 771

0

0

0

0

120 094

96 771

0

0

Aksjeutbytte fra Statoil

14 421 14 955

0

0

0

0

14 421

14 955

0

0

Sum petroleumsinntekter

217 476 193 686 70 490 68 911

9 496

10 758

137 489

114 017

0

0

Tilbakebetalinger

52 255

48 897

0

0

0

0

0

0

52 255 48 897

Statens pensjonsfond utland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum inntekter

752 602 737 289 80 936 77 592

10 109

11 425 609 302 599 375

52 255

48 897

Lånetransaksjoner

Regnskap 2013

Budsjettets stilling 2014

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2014

End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

233 208 166 763 -28,5 153 523

114 247

-25,6

Utlån mv. til statsbankene

107 295 103 538 -3,5 56 350 55 457 -1,6

Gjeldsavdrag

66 544 0

-

66 544 14 537

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

59 369 63 225 6,5 30 629 44 253 44,5

7 Tilbakebetalinger mv.

96 233 140 990 46,5 52 255 48 897 -6,4

8 Utlån mv. netto (6-7)

136 975 25 773 -81,2 101 268 65 350 -35,5

9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1)

136 089

21 152

-

48 822 43 900

-

10 Statslånemidler

136 089

0

-

0

0

-

11 Endring i diverse beholdninger

0

21 152

-

48 822 43 900

-

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside