Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

2 Statsbudsjettet

Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2009-2015

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2014

Anslag regnskap 2014

Forslag 2015

 

2009

2010

2011

2012

2013

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

155 050

156 941

165 299

171 277 185 772 202 795 195 617 216 980

Driftsresultat forretningsdriften

-1 194

-1 402

7

26 195 -547 -587 -780

Renter av statsgjeld

20 237

19 939

17 207

12 819 12 186 10726 10 388 12 872

Overføringer til andre

669 845

697 337

697 337

786 412 831 385 873 424 881 391 932 126

Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet

843 937

872 815

879 850

970 534 1 029 538 1 083 398 1 086 810 1 161 198

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

747 376

769 745

800 451

869 636 913 084 948 896 937 057 986 973

Oljekorrigert overskudd

-96 561

-104 070

-79 399

-100 898 -119 454 -137 502 -149 753 -174 225

Overført fra Statens pensjonsfond utland

107 221

109 356

84 158

104 550 117 340 137 502 149 753 174 225

Overskudd før lånetransaksjoner

10 660

5 286

4 759

3 652 885 0 0 0

Oljeskatter

168 966

159 168

209 678

232 707 206 436 186 510 178 300 173 600

Utbytte fra Statoil

15 489

12 818

13 352

13 887 14 421 14 421 14 955 14 955

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

120 058

124 117

149 212

174 499 157 880 143 200 141 900 153 400

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

-24 719

-20 146

-21 439

-25 610 -33 585 -30 002 -38 002 -38 000

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

279 794

275 957

350 803

395 483 345 151 314 129 297 153 303 955

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

183 233

171 887

271 404

294 585 228 697 176 627 147 400 129 730

Utlån og avdrag, brutto

256 064

116 719

151 683

131 630 233 208 150 636 166 763 235 943

Tilbakebetalinger

69 075

73 430

83 301

158 728 96 233 87 846 140 990 103 243

Utlån, netto

186 989

43 289

68 382

-27 098 1 36 974 62 790 25773 132 700

Overskudd før lånetransaksjoner

10 660

5 286

4 759

3 652 885 0 0 0

Samlet finansieringsbehov

176 329

38 003

63 623

-30 750 136089 62 790 25773 132 700

Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2009 -2015

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1

2015 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett

1 934

1 950

2 018

2 221 2 305 2 391 2 640

Utenriksdepartementet

31 507

33 905

33 148

31 936 35 865

35 618

37 903

Kunnskapsdepartementet

72 134

68 287

42 624

41 057

43 816

47 340 50 767

Kulturdepartementet

9 049

7 910

8 566

8 950

9 759

12 243 12 505

Justis- og beredskapsdepartementet

20 543

26 410

26 654

27 995 31 637 33 208 33 180

Kommunal- og moderniseringsdepatementet

89 682

96 138

141 867

153 204 159 424 171 224 174 222

Arbeids- og sosialdepartementet

32 374

45 626

50 027

57 322

70 704

52 555

55 527

Helse- og omsorgsdepartementet

111 487

106 534

113 369

116 112 121 545 130 988 145 236

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

24 136

30 488

31 470

32 665

34 626

35 139

37 095

Nærings- og fiskeridepartementet

13 340

20 686

12 693

21 136 8 472 9 529 9 780

Fiskeri- og kystdepartementet

4 345

4 334

4 521

4 789 5 083 0 0

Landbruks- og matdepartementet

15 215

17 438

16 104

16 621

17 206

17 420

17 245

Samferdselsdepartementet

31 222

28 829

30 843

33 661 50 980 69 639 94 636

Klima- og miljødepartementet

4 770

4 492

4 756

5 065

5 420

8 202 8 029

Fornyings-, administrasjons- og kirke-

departementet

19 102

6 222

6 336

6 420

6 724

0 0

Finansdepartementet

187 961

44 471

88 344

38 241

107 331

41 092 110 411
Forsvarsdepartementet

34 665

35 862

40 871

41 490

43 571

43 029

43 817

Olje- og energidepartementet

17 669

10 565

5 554

6 162

16 528

14 358

15 397

Ymse utgifter

204

131

105

66

61

10 800 10 500

Statsbankene

86 965

88 400

90 696

105 945 121 021 116 556 117 696

Statlig petroleumsvirksomhet

24 719

20 146

21 439

25 610

33 585

30 002

38 000

Statens forretningsdrift

1 960

1 623

2 629

2 539 2 568 1 471 1 933

Folketrygden

291 900

309 150

329 173

348 567

368 100

384 232 418 622

Statens pensjonsfond utland

277 632

275 957

350 804

395 483

345 151

314 129 303 955

Utgifter i alt

1 404 514

1 285 555

1 454 607

1 523 258 1 641 483 1 581 165 1 739 096

1 Saldert budsjett 2014

2 Forslag 2015 Prop. 1 S (2014-2015).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2009-2015

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

20141

20152

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 525

1574

1 645

1 703

1 772 1 852 1 872

Utenriksdepartementet

5 728

5 374

4 868

4 825 5 245 5 742 5 376

Kunnskapsdepartementet

3 257

3 335

3 343

3 314 3 400 3 669 4 206

Kulturdepartementet

2 681

1 560

1 572

1 674 1 725 3 005 3 013

Justis- og beredskapsdepartementet

19 439

24 132

24 745

25 699 27 205 28 044 29 262

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

305

315

363

341 411 4 727 4 685

Arbeids- og sosialdepartementet

15 125

20 207

21 942

22 805

23 038 22 2015 24 033

Helse- og omsorgsdepartementet

3 837

4 052

4 155

4 402

4 782 4 717 4 853

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

6 166

6 593

6 786

6 906

7 138 7 336 7 729

Nærings- og fiskeridepartementet

1 762

1 794

1 793

1 876 1 938 3 695 3 637

Fiskeri- og kystdepartementet

2 945

3 068

3 275

3 345 3 521 0 0

Landbruks- og matdepartementet

1 544

1 596

1 581

1 620

1 708 1 594 1 590

Samferdselsdepartementet

14 145

13 588

14 356

15 013

15 831 18 750 20 029

Klima- og miljødepartementet

2 159

2 439

2 687

2 758

2 915 2 456 2 385

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

11 394

3 959

4 180

4 376

4 578 0 0

Finansdepartementet

7 667

8 188

8 544

8 659

9 571 8 630 13 883

Forsvarsdepartementet

24 462

25 925

31 289

31 716

32 606 31 516 31 650

Olje- og energidepartementet

1 681

1 587

1 696

2 244 2 130 1 393 1 430

Ymse utgifter

204

131

105

66 61 10 800 10 500

Statsbankene

603

612

656

662 668 682 726

Statlig petroleumsvirksomhet

0

82

2

0 1 2 0

Statens forretningsdrift

-154

-534

7

26

195 -546 -780

Folketrygden

0

0

0

0

0 0 0

Utgifter i alt

126 473

129 577

139 589

144 031

150 439 160 281 170 079

1 Saldert budsjett 2014

2 Forslag 2015Prop. 1 S (2014-2015).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49) etter departement 2009-2015

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1

2015 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett

64

50

184 184 183 177 346

Utenriksdepartementet

34

45

28 28 93 230 100

Kunnskapsdepartementet

26

56

26

26

23 75 26

Kulturdepartementet

28

25

34

34

32 36 30

Justis- og beredskapsdepartementet

309

331

287 287 1 587 1 741 1 797

Kommunal- og moderniserings-

departementet

1

2

2

2

1 1 252 1 752
Arbeids- og sosialdepartementet

962

658

281

281

312 955 403

Helse- og omsorgsdepartementet

24

33

28 28 20 19 22

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

26

34

26 26 13

60

55

Nærings- og fiskeridepartementet

5

9

7 7 9 362 441

Fiskeri- og kystdepartementet

613

558

731 731 858 0 0

Landbruks- og matdepartementet

16

9

20

20

11

10

9 471

Samferdselsdepartementet

10 808

11 135

12 181

12 181

18 022 23 198 26 449

Klima- og miljødepartementet

505

432

523 523 429 619 223

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

788

663

806

806

828 0 0

Finansdepartementet

220

315

242 242 226 228 180

Forsvarsdepartementet

9 261

8 602

9 181 9 181 10 345

10 860

11 516

Olje- og energidepartementet

15

20

7 7 12

10

8

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

109

118

166

166

153 118 51

Statlig petroleumsvirksomhet

18 470

21 437

25 610

25 610

33 585 30 000 38 000

Statens forretningsdrift

2 147

2 623

2 513

2 513

2 372 2 018 2 713

Folketrygden

0

0

0

0

0

0

0

Statens pensjonsfond utland

0

0

0

0

0

0

0

Utgifter i alt

44 432

47 153

52 883 52 883 69 114

71 969

84 121

1 Saldert budsjett 2014

2 Forslag 2015 Prop. 1 S (2014-2015).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2009-2015

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1

2015 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett

321

313

323

333 351 361 421

Utenriksdepartementet

25 306

28 022

27 478

26 295 29 616 28 722 31 317

Kunnskapsdepartementet

56 841

59 927

36 224

37 717 40 392 43 596 46 535

Kulturdepartementet

6 338

6 322

6 969

7 242 8 003 9 202 9 462

Justis- og beredskapsdepartementet

765

1 970

1 578

2 009 2 844 3 423 2 121

Kommunal- og moderniserings-

departementet

89 233

95 811

141 501

152 862 159 005 165 245 167 785

Arbeids- og sosialdepartementet

16 010

12 332

11 084

11 088 10 996 10 985 10 992

Helse- og omsorgsdepartementet

107 580

102 451

109 173

111 677 116 741 126 249 140 362

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

17 939

23 868

24 650

25 733 27 475 27 743 29 311

Nærings- og fiskeridepartementet

4 094

4 143

4 197

4 343 4 463 5 471 5 701

Fiskeri- og kystdepartementet

818

653

688

713 703 0 0

Landbruks- og matdepartementet

13 651

14 111

14 514

14 981 15 488 15 815 15 645

Samferdselsdepartementet

5 544

4 432

5 352

6 467 7 096 7 690 8 159

Klima- og miljødepartementet

1 715

1 548

1 637

1 785 2 076 5 127 5 421

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

636

1 475

1 493

1 237 1318 0 0

Finansdepartementet

35 192

36 063

33 335

29 303 30 990 32 234 34 928

Forsvarsdepartementet

736

676

626

593 621 653 652

Olje- og energidepartementet

3 817

3 963

3 837

3 909 4 387 4 704 4 709

Ymse utgifter

0

0

0

0 0 0 0

Statsbankene

11 496

10 035

11 546

12 376 12 905 12 694 12 855

Statlig petroleumsvirksomhet

1 122

1 594

0

0 0 0 0

Statens forretningsdrift

150

10

0

0 0 0 0

Folketrygden

291 900

309 150

329 173

348 567 368 100 384 232 418 622

Statens pensjonsfond utland

279 794

275 957

350 804

395483 345 151 314 129 303 955

Utgifter i alt

970 997

994 827

1 116 182

1 194 714 1 188 722 1 198 278 1 248 953

1 Saldert budsjett 2014

2 Forslag 2015 Prop. 1 S (2014-2015).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat

Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90-99) etter departement 2009-2015

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1

2015 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0

0

0

0

0 0 0

Utenriksdepartementet

441

474

757

788

911 923 1 110

Kunnskapsdepartementet

12 000

5 000

3 000

0

0 0 0

Kulturdepartementet

0

0

0

0

0 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

0

0

0

0

0 0 0

Kommunal- og moderniserings- departementet

142

10

1

1

6 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

0

12 124

16 343

23 148 36 358 18 400 20 100

Helse- og omsorgsdepartementet

48

8

8

5 2 3 0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

0

0

0

0

0 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

7 472

14 744

6 693

14 909 2 062 0 0

Fiskeri- og kystdepartementet

0

0

0

0

0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

0

1 715

0

0

0 0 0

Samferdselsdepartementet

0

0

0

0

10 030 20 000 40 000

Klima- og miljødepartementet

400

0

0

0

0 0 0

Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet

5736

0

0

0

0 0 0

Finansdepartementet

144 951

0

46 150

38 66 544 0 61 419

Forsvarsdepartementet

0

0

353

0 0 0 0

Olje- og energidepartementet

12 162

5 000

0

2 10 000 8 250 9 250

Ymse utgifter

0

0

0

0

0 0 0

Statsbankene

74 769

77 644

78 376

92 740 107 295 103 061 104 064

Statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

0

0 0 0

Statens forretningsdrift

104

0

0

0

0 0 0

Folketrygden

0

0

0

0

0 0 0

Statens pensjonsfond utland

-2 162

0

0

0

0 0 0

Utgifter i alt

256 064

116 719

151 683

131 630

233 208 150 636 235 943

1 Saldert budsjett 2014

2 Forslag 2015 Prop. 1 S (2014-2015).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og

folkeketrygden som vises separat.

Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2009-2015

Mill. kroner

Kapittel

Regnskap

Budsjett

2009

2010

2011

2012

2013

2014 1

2015 2

5501

Skatter på formue og inntekt

190 457

196 959

227 649

233 345 243 362 247 541 259 200

5506

Avgift av arv og gaver

2 431

2 377

1 754

1 887 2 246 1 750 0

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

166 704

156 982

207 453

230 452 203 204 181 600 167 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

2 215

2 166

2 189

2 251 3 293 4 900 6 600

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

47

20

36

4 -61 10 0

5511

Tollinntekter

2 242

2 522

2 747

3 070 3 111 3 095 3 200

5521

Merverdiavgift

185 178

196 809

208 747

220 713 233 874 250 953 256 200

5526

Avgifter på alkohol

11 241

11 320

11 863

12 140 12 239 12 540 12 600

5531

Avgift på tobakkvarer

7 806

7 436

7 643

7 315 7 080 7 000 7 200

5536

Avgift på motorvogner m.m.

Engangsavgift på motorvogner m.m.

15 875

19 715

20 123

21 175 20 184 21 160 18 900

Årsavgift

8 320

8 665

9 035

9 363 9 695 10 090 10 300

Vektårsavgift

346

334

331

326 328 372 180

Omregistreringsavgift

2 296

2 318

2 423

2 349 2 103 1 850 1320

Avgift på bensin

7 703

7 389

0

0 0 0 0

Avgift på mineralolje til motorvogn (autodiesel)

7 770

8 526

0

0 0 0 0

5537

Avgift på båter mv.

174

202

194

169 169 166 0

5538

Veibruksavgift på drivstoff

0

0

16 117

16 254 16 426 17 230 17 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

6 790

7 322

7 337

7 140 7 961 7 945 8 400

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 320

1 476

1 530

1 419 1 443 2 123 2 025

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

4 496

4 658

4 849

4 541 4 768 5 434 5698

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

491

279

89

17 49 47 5

5547

Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier

3

2

2

2 2 2 2

5548

Miljøavgift på klimagasser

236

255

258

277 282 415 400

5549

Avgift på utslipp av NOx

78

67

98

114 55 105 36

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

0

53

64

70 64 50 50

5551

Produksjonsavgift på minneraler

0

2

5

22 20 11 5

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

1 127

1 165

1 174

1 221 1 265 1 250 1425

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.

1 642

1736

1784

1 835 1 911 2 050 1 830

5557

Avgift på sukker

197

196

183

193 201 197 210

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 232

1 261

1 278

1 276 1 325 1 582 1 675

5565

Dokumentavgift

4 954

5 803

6 654

7 163 7 310 7 800 7 700

5568

Sektoravgift under Kulturdepartementet

44

18

68

66 70 75 77

5571

Sektoravgift under Arbeids- og sosialdep.

0

0

0

0 46 87 89

5572

Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep.

224

197

177

184 192 153 153

5574

Sektoravgift under Nærings- og fiskeridep.

2

0

136

142 149 341 341

5575

Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep.

57

822

890

925 889 0 0

5576

Sektoravgift under Landbruk- og matdep.

810

738

794

301 140 125 125
5577 Sektoravgift under Samferdselsdep. 773 829

5578

Sektoravgift under Klima- og miljødep.

14

98

101

103 112 106 105

5580

Sektoravgift under Finansdep.

217

250

282

293 312 330 336

5582

Sektoravgift under Olje- og energidep.

9

1

0

2 0 149 168

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

193

200

192

188 236 297 307

5584

Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter

-114

0

0

0 0 0 0

5700

Trygdeavgift

90 800

91 936

102 437

104 279 111 686 122 300 130 600

5700

Arbeidsgiveravgift

128 088

130 415

138 542

147 537 157 743 165 500 171 100

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

853 714

872 692

987 227

1 040 123 1 055 483 1 079 504 1 093 391

Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2009-2015

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2014

Anslag regnskap 2014

Forslag 2015

2009

2010

2011

2012

2013

Skatter på formue og inntekt

192 888

199 335

229 404

235 232 245 608

249 291

248 650 259 200

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

218 888

222 352

240 979

251 816 269 430

287 800

285 100 301 700

Tollinntekter

2 242

2 522

2 747

3 070 3 111 3 095 3 205 3 200

Merverdiavgift

185 178

196 809

208 747

220 713

233 874

250 953

244 200 256 200

Avgifter på alkohol

11 241

11 320

11 863

12 140 12 239

12 540

12 470 12 600

Avgifter på tobakk

7 806

7 436

7 643

7 315

7 080

7 000

7 200 7 200

Avgifter på motorvogner

42 309

46 948

31 912

33 213 32 309

33 472

31 295 30 700

Andre avgifter

24 195

26 802

44 255

43 916

45 396

48 844 46 882 48 991

Sum skatter og avgifter

684 749

713 524

777 549

807 415

849 047

892 995 879 003 919 791

Renter av statens forretningsdrift

41

48

63

74

85

82 85 86

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 232

2 349

2 590

2 010

1 964

1 815

1 820 2 041

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 273

2 397

2 654

2 084

2 049

1 897

1 905 2 127

Renter fra statsbankene

9 803

7 444

8 079

7 795

8 370

9 174 9 287 9 246

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

9 045

10 781

10 984

8 913

6 585

5 919 5 900 5 938

Utbytte ekskl. Statoil

11 662

5 572

17 900

13 277

14 528 12 784 13 853 16 435

Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)

30 510

23 797

36 963

29 985

29 484

27 877 29 040 31 619

Inntekter under departementene

29 845

28 944

34 117

30 152

32 505

26 127 271 108 30 436

Overføring fra Norges Bank

0

0

0

0

0

0

0 3 000

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0 0

Sum andre inntekter

29 845

28 944

34 117

30 152

32 505

26 127 27 108 33 436

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

120 058

124 117

149 212

174 499 157 880 143 200 141 900 153 400

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

168 966

159 168

209 678

232 707 206 436

186 510

178 300 173 600

Aksjeutbytte fra Statoil

15 489

12 818

13 352

13 887

14 421

14 421

14 955 14 955

Sum petroleumsinntekter

304 513

296 104

372 242

421 093

378 737 344 131 335 155 341 955

Tilbakebetalinger

69 075

73 430

83 301

158 728 96 233 87 846 140 990 103 243

Statens pensjonsfond utland

107 221

109 356

84 158

104 550 117 340 137 502 149 753 174 225

Sum inntekter

1 228 184

1 247 552

1 390 984

1 554 008

1 505 394

1 518 375

1 562 954 1 606 396

Tabell 2.9 Vedtatt budsjett 2014 (des.2013). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer.

1000 kroner.

   

Statens egne driftsutgifter

 

Overføringer

 
 

Samlede utgifter

I alt

Driftsutgifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Driftsresultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregnskaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre overføringer (postnr. 70-89)

Utlån gjeldsavdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

201133

19153

19153

0

0

0

181980

181980

0

0

0

Regjering

328600

328600

311100

17500

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

1767700

1411400

1411400

0

0

176900

179400

0

0

179400

0

Høyesterett

93158

93158

93158

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

35618165

5742818

3619556

2123262

0

230187

28722300

0

0

28722300

922860

Kunnskapsdepartementet

47340442

3669201

1649083

2020118

0

75117

43596124

32102913

2290130

9203081

0

Kulturdepartementet

12243247

3005116

2844593

160523

0

35647

9202484

1135106

69830

7997548

0

Justis- og beredskapsdepartementet

33207806

28043562

25302033

2741529

0

1740942

3423302

344850

440528

2637924

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

171223796

4726872

3544437

1182435

0

1251710

165245214

317952

159592856

5334406

0

Arbeids- og sosialdepartementet

52554800

22215010

21951400

263610

0

954960

10984830

245720

215520

10523590

18400000

Helse- og omsorgsdepartementet

130987993

4717268

2934748

1782520

0

18859

126249366

328553

5200090

120720723

2500

Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet

35139499

7336049

5258909

2077140

0

60304

27743146

240464

10244004

17258678

0

Nærings- og fiskeridepartementet

9528551

3695741

2653716

1042025

0

362000

5470810

1992770

180000

3298040

0

Landbruks- og matdepartementet

17420009

1594439

1580770

13669

0

10215

15815355

1958651

132449

13724255

0

Samferdselsdepartementet

69639077

18750017

2404512

16345505

0

23198480

7690580

148300

1866830

5675450

20000000

Klima- og miljødepartementet

8202389

2455920

1374911

1081009

0

618950

5127519

501315

64345

4561859

0

Finansdepartementet

41092311

8629911

7874811

755100

0

228200

32234200

0

19800000

12434200

0

Forsvarsdepartementet

43029086

31516164

30234556

1281608

0

10859593

653329

180600

0

472729

0

Olje- og energidepartementet

14357604

1393804

901959

491845

0

10000

4703800

2089600

19000

2595200

8250000

Ymse utgifter

10800000

10800000

10800000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

116555763

682691

669591

13100

0

118320

12693817

5659520

0

7034297

103060935

Statlig petroleumsvirksomhet

30002000

2000

0

2000

0

30000000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

1471205

-546949

0

0

-546949

2018154

0

0

0

0

0

Folketrygden

384231920

0

0

0

0

0

384231920

0

309000

383922920

0

Statens pensjonsfond utland

314129000

0

0

0

0

0

314129000

314129000

0

0

0

Sum utgifter

1581165254

160281945

127434396

33394498

-546949

71968538

1198278476

361557294

200424582

636296600

150636295

Tabell 2.10 Forslag for 2015. Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner

   

Statens egne driftsutgifter

 

Overføringer

 
 

Samlede utgifter

I alt

Driftsutgifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre overføringer (postnr. 70-89)

Utlån gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

227792

19842

19842

0

0

0

207950

207950

0

0

0

Regjering

331300

331300

316900

14400

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

1988200

1428400

1428400

0

0

346300

213500

0

0

213500

0

Høyesterett

92445

92445

92445

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

37902975

5375725

3749512

1626213

0

100072

31316818

0

0

31316818

1110360

Kunnskapsdepartementet

50766561

4205932

1632028

2573904

0

25754

46534875

33928302

2266865

10339708

0

Kulturdepartementet

12505269

3013321

2852755

160566

0

30208

9461740

1356507

88850

8016383

0

Justis- og beredskapsdepartementet

33180082

29262227

26997762

2264465

0

1796982

2120873

305450

340158

1475265

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

174221727

4685227

3567327

1117900

0

1751700

167784800

350200

162093450

5341150

0

Arbeids- og sosialdepartementet

55527409

24033011

23742011

291000

0

402878

10991520

252550

172720

10566250

20100000

Helse- og omsorgsdepartementet

145236365

4852526

3039384

1813142

0

21717

140362122

342898

6056084

133963140

0

Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet

37095016

7729364

5636574

2092790

0

54755

29310897

247886

11289020

17773991

0

Nærings- og fiskeridepartementet

9779532

3637182

2632294

1004888

0

441100

5701250

2161100

540000

3000150

0

Landbruks- og matdepartementet

17244816

1589911

1567952

21959

0

9417

15645488

1963855

134933

13546700

0

Samferdselsdepartementet

94636381

20029155

2387614

17641541

0

26448540

8158686

137139

1922617

6098930

40000000

Klima- og miljødepartementet

8029332

2384785

1262507

1122278

0

223178

5421369

513042

59620

4848707

0

Finansdepartementet

110410500

13883100

13121900

761200

0

180300

34928100

20000

20200000

14708100

61419000

Forsvarsdepartementet

43817827

31649751

30220239

1429512

0

11515920

652156

186117

0

466039

0

Olje- og energidepartementet

15397088

1429738

909738

520000

0

7900

4709450

2314000

14000

2381450

9250000

Ymse utgifter

10500000

10500000

10500000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

117695847

725882

712582

13300

0

51094

12854757

6183265

0

6671492

104064114

Statlig petroleumsvirksomhet

38000000

0

0

0

0

38000000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

1933298

-779862

0

0

-779862

2713160

0

0

0

0

0

Folketrygden

418621536

0

0

0

0

0

418621536

0

336000

418285536

0

Statens pensjonsfond utland

303955000

0

0

0

0

0

303955000

303955000

0

0

0

Sum utgifter

1739096298

170078962

136389766

34469058

-779862

84120975

1248952887

354425261

205514317

689013309

235943474

Til dokumentets forside