Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

4 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 4.1 - 4.3 nedenfor oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 4.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 4.1 og 4.2 nedenfor. Tallene for 2011 og 2012 er noe endret fra presentasjonen i Gul bok 2014. Dette skyldes tekniske tilpasninger og omgrupperinger hos enkelte av virksomhetene. Justeringene innebærer ikke nettoendringer i tallmaterialet.

Utgifter og inntekter fordelt etter art1

Mill. kroner

2011

20122

2013

2014

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

21 880

22 979

24 549

25 415

Varer og tjenester

12 364

12 745

12 668

13 001

Sum driftsutgifter

34 244

35 724

37 217

38 417

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 516

1 701

1 701

1 799

Sum investeringsutgifter

1 516

1 701

1 701

1 799

Overføringer fra virksomheten3

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

4 773

5 302

4 424

6 447

Andre utbetalinger

2 689

1 946

3 281

2 163

Sum overføringsutgifter

7 462

7 249

7 705

8 609

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

1

4

4

3

Andre finansielle utgifter

4

5

5

3

Sum finansielle utgifter

4

9

8

6

Sum utgifter

43 226

44 683

46 632

48 831

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 454

3 268

3 777

3 432

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

23

30

27

24

Refusjoner

599

599

635

458

Andre driftsinntekter

2 768

2 144

2 075

2 151

Sum driftsinntekter

6 843

6 041

6 514

6 066

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

78

34

3

25

Sum investeringsinntekter

78

34

3

25

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger4

37 616

38 665

40 554

42 174

Andre innbetalinger

470

641

768

605

Sum overføringsinntekter

38 086

39 305

41 322

42 779

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

2

47

15

Andre finansielle innbetalinger

6

10

8

4

Sum finansielle inntekter

6

12

56

19

Sum inntekter

45 014

45 393

47 894

48 889

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) 5

1 788

710

1 262

58

1 Tabell 4.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2011, 2012 og 2013, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2014. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal.

2 For NFR er det for 2011 forettatt en større reklassifisering av utgifter innenfor tabell 1 sammenlignet med presentasjonen i Gul bok 2014. Sum driftsutgifter er økt med 496 mill. kroner, sum investeringsutgifter er økt med 38 mill. kroner, og sum overføringsutgifter er redusert med 534 mill. kroner.

3 Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 6,3 mrd. kroner, 6,2 mrd. kroner og 6,4 mrd. kroner i årene 2011, 2012 og 2013, og estimerte utbetalinger i 2014 på om lag 7,5 mrd. kroner.

4 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

5 Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 4.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 4.3.

Tabell 4.2 Inntekter etter inntektskilde6

Mill. kroner

2011

2012

2013

2014

Inntektskilde

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

29 269

30 304

32 461

33 478

Bevilgninger fra andre departement

4 570

4 787

4 851

5 082

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

1 033

863

1 380

1 332

Tildelinger fra Norges forskningsråd

2 443

2 496

2 580

2 611

Sum bevilgninger

37 315

38 450

41 272

42 503

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

166

158

152

137

Bidrag fra private

1 965

1 502

1 259

1 224

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

487

382

572

495

Sum bidrag

2 618

2 042

1 983

1 856

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

985

963

1 006

998

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

92

104

107

103

Oppdrag fra private

429

513

487

529

Andre inntekter

3 575

3 321

3 039

2 900

Sum oppdragsinntekter mv.

5 081

4 901

4 639

4 529

Sum inntekter

45 014

45 393

47 894

48 889

6 Tabell 4.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2011, 2012 og 2013, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2014. Sum inntekter i tabell 4.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell, men gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av brutto inntekter på en standard mal.

Tabell 4.3 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31.127

Mill. kroner

2011

2012

2013

Endring 2012 til 2013

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank8

12 157

12 848

14 239

1 392

Beholdning på andre bankkonti

818

834

665

-170

Andre kontantbeholdninger

38

42

81

40

Sum kontanter og kontantekvivalenter

13 013

13 723

14 985

1 262

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 9

Feriepenger mv.

1 865

1 964

2 067

103

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 656

1 779

1 771

-9

Gjeld til leverandører

2 339

1 956

2 318

362

Gjeld til oppdragsgivere

-135

-173

-212

-38

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

274

371

355

-16

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

6 000

5 898

6 300

402

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

420

339

344

5

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

489

718

625

-93

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

1 160

1 118

1 213

94

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål10

2 254

2 782

3 267

484

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

523

483

126

-357

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

4 846

5 441

5 575

134

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

1 552

1 735

2 516

781

Fri virksomhetskapital

646

676

607

-69

Sum andre avsetninger

2 198

2 411

3 124

713

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler11

-83

-99

-116

-17

Annen langsiktig gjeld

52

73

103

30

Sum langsiktig gjeld

-31

-26

-13

13

Sum netto gjeld og forpliktelser

13 013

13 723

14 985

1 262

7 Tabell 4.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2011, 2012 og 2013, og endringen i kontantbeholdningen mellom årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

8 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusive Sametinget (konto 821502) som ikke omfattes av dette sammendraget. Beholdningskonto for Kulturminnefondet er inkludert fra 2013 ved etableringen av fondet som en nettobudsjettert virksomhet.

9 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er tatt med i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.

10 Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 1 514 mill. kroner, 2 093 mill. kroner og 2 676 mill. kroner, for årene 2011, 2012 og 2013.

11 Negative tall for netto langsiktig forpliktelse knytter seg hovedsakelig til anleggsmidler i NFR.

Tabell 4.4 Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomhet

Antall

Kunnskapsdepartementet

Norges forskningsråd (NFR)

1

Universiteter

8

Vitenskapelige høyskoler

6

Kunsthøyskoler

2

Statlige høyskoler

20

SIU, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

1

Meteorologisk institutt

1

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Kulturdepartementet

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Arbeids- og sosialdepartementet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

1

Forbrukerrådet

1

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

1

Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

Bioforsk

1

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

1

Norsk institutt for skog og landskap

1

Veterinærinstituttet

1

Klima- og miljødepartementet 12

Norsk kulturminnefond

1

Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter

53

12 Norsk kulturminnefond under Klima- og miljødepartementet har fra 2013 status som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Bruttotall fra fondet inngår i tabellverket fra 1.1.2013.

Til dokumentets forside