Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

I dette kapitlet gis det en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap for 2014. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2014.

6.1 Anslag på regnskap for 2014

6.1.1 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2014 anslås nå til 1 563,0 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland. Dette er en økning på 44,6 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2014. Økningen skyldes blant annet at det ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble innarbeidet tilbakeføring av fondskapital fra Statens obligasjonsfond på 52,1 mrd. kroner. I motsatt retning trekker blant annet anslagene for inntekter fra petroleumsvirksomheten, som er satt ned med 9,0 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2014.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 937,1 mrd. kroner i 2014. Dette er 11,8 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes blant annet at anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er satt ned med 14,0 mrd. kroner. De reviderte tallene for 2014 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for bl.a. sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er redusert med til sammen 3,3 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er redusert med 6,8 mrd. kroner, mens øvrige særavgifter og tollinntekter samlet sett er satt ned med 3,9 mrd. kroner. Anslagene for renteinntekter trekker i motsatt retning, og anslås nå 0,1 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2014.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomhet, overføring fra Statens pensjonsfond, skatter, avgifter og renter anslås nå 2,1 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2014. Dette er hovedsakelig økte utbytteinntekter og inntekter fra salg av oppdrettskonsesjoner.

Tabell 6.1 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2014

Endring fra Saldert budsjett 2014

Anslag på regnskap 2014

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1-29)

134,0

-0,7

133,3

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

24,9

0,3

25,3

Overføringer fra andre (postene 50-89)

1 271,6

-8,2

1 263,4

Tilbakebetalinger mv. (postene 90-99)

87,8

53,1

141,0

Sum inntekter

1 518,4

44,6

1 563,0

Kilde: Finansdepartementet

6.1.2 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 588,7 mrd. kroner for 2014. Da er lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland inkludert. Dette er en økning på 7,6 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2014. Økningen skyldes blant annet at investeringsutgiftene i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) øker med 8,0 mrd. kroner.

Utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland, anslås utgiftene å øke med 0,4 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2014.

Tabell 6.2 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2014

Endring fra Saldert budsjett 2014

Anslag på regnskap 2014

Driftsutgifter (postene 1-29)

160,3

-7,5

152,8

Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

72,0

8,3

80,3

Overføringer til andre (postene 50-89)

1 198,3

-9,3

1 188,9

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90-99)

150,6

16,1

166,8

Sum utgifter

1 581,2

7,6

1 588,7

Kilde: Finansdepartementet

Utgiftene ble økt med knapt 0,6 mrd. kroner ved behandlingen av en proposisjon som ble fremmet før Revidert nasjonalbudsjett 2014. Dette gjaldt oppfølging av tidligere nordsjødykkere, jf. behandlingen av Prop. 88 S (2013-2014).

Ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble utgiftene til dagpenger økt med 0,5 mrd. kroner, mens renteutgiftene ble anslått 0,3 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2014. Også på enkelte andre områder ble utgiftene økt. Dette gjaldt blant annet realiserte tap utover tapsfond på investeringer i såkornfond (0,4 mrd. kroner), overføring av kommunenes andel av vederlag fra salg av oppdrettskonsesjoner (0,3 mrd. kroner), EØS-finansieringsordningene (0,3 mrd. kroner), utbyggingen av Nødnett (0,3 mrd. kroner) og EUs rammeprogram for forskning (0,3 mrd. kroner).

I motsatt retning trakk blant annet anslagene for utgiftene i folketrygden ekskl. dagpenger mv., som ble satt ned med 0,8 mrd. kroner ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2014. Utgiftene under Utlendingsdirektoratet ble redusert med 0,5 mrd. kroner som følge av oppdaterte anslag for antallet asylankomster mv. Også utgiftene til refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger ble redusert (0,4 mrd. kroner).

I anslag på regnskap for 2014 anslås renteutgiftene nå å gå ned med 0,6 mrd. kroner sammenlignet med Revidert nasjonalbudsjett 2014, eller med 0,3 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2014. Anslaget for utgiftene til dagpenger reduseres med 0,1 mrd. kroner sammenlignet med Revidert nasjonalbudsjett 2014, hvilket innebærer en økning fra Saldert budsjett 2014 på 0,4 mrd. kroner. Videre er det i anslag på regnskap for 2014 tatt høyde for proposisjoner med forslag om tilleggsbevilgninger som er fremmet etter Revidert nasjonalbudsjett 2014. Utover dette er det i anslag på regnskap 2014 lagt til grunn at tilleggsbevilgninger som fremmes i andre halvår, og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen, dekkes ved tilsvarende nedsettelse av avsetningen til tilfeldige utgifter.

I Saldert budsjett 2014 ble det bevilget 10,8 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under dette kapitlet. Trygdeoppgjøret mv. er nå gjennomført. De bevilgningsmessige konsekvensene av dette er i anslag på regnskap fordelt på en rekke kapitler og poster. Dette bidrar til å forklare at nivået på driftsutgiftene er redusert i forhold til Saldert budsjett 2014. Kap. 2309 er bevilget som driftsutgifter, mens merutgiftene knyttet til trygdeoppgjøret isolert sett øker overføringene på statsbudsjettet.

I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

6.1.3 Folketrygdens inntekter, utgifter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som framkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2014 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

I nysalderingsproposisjonen som legges fram senere i høst vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2014 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

6.1.4 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 6.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

 

Saldert budsjett 2014

Endring fra Saldert budsjett 2014

Anslag på regnskap 2014

Inntekter SDØE

143,2

-1,3

141,9

-

Utgifter SDØE

30,0

8,0

38,0

-

Fjerningsutgifter på kontinentalsokkelen

0,0

0,0

0,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

186,5

-8,2

178,3

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

14,4

0,5

15,0

=

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

314,1

-17,0

297,2

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 141,9 mrd. kroner i 2014. I Saldert budsjett 2014 var inntektene fra SDØE anslått til 143,2 mrd. kroner, noe som innebærer at anslaget er redusert med 1,3 mrd. kroner. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Statoil ASA. Staten har i 2014 mottatt utbytte på 15,0 mrd. kroner fra Statoil ASA. Dette er 0,5 mrd. kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2014. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 178,3 mrd. kroner, som er 8,2 mrd. kroner lavere enn anslaget i Saldert budsjett 2014. Anslaget er basert på informasjon om innbetalte skatter og avgifter hittil i år og anslag fra Oljeskattekontoret.

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av SDØE og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås nå til 38,0 mrd. kroner i 2014. Dette er 8,0 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2014, og skyldes økte investeringsutgifter under SDØE.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2014 anslås å bli 297,2 mrd. kroner. Det er 17,0 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014.

Overføringen fra Statens pensjonsfond utland til å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd er i Saldert budsjett 2014 satt til 137,5 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet for 2014 anslås nå til 149,8 mrd. kroner, som er en økning på 12,3 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte underskuddet i 2014 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli fremmet oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2014 og eventuelt forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet i 2014.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås nå til 5 545,0 mrd. kroner ved utløpet av 2014, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 179,0 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 5 724,0 mrd. kroner ved utløpet av 2014.

Tabell 6.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2014

Mrd. kroner

 

 

Saldert budsjett 2014

Endring fra Saldert budsjett 2014

Anslag på regnskap 2014

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

314,1

-17,0

297,2

-

Overført til statsbudsjettet

137,5

12,3

149,8

+

Renteinntekter og utbytte fra Statens pensjonsfond

147,9

13,8

161,7

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

324,5

-15,4

309,1

Kilde: Finansdepartementet

6.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd finansieres av en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettet gjøres dermed opp i balanse før lånetransaksjoner. Statsbudsjettets finansieringsbehov bestemmes derfor av differansen mellom utlån mv. og tilbakebetalinger. I Saldert budsjett 2014 ble brutto finansieringsbehov anslått til 62,8 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 25,8 mrd. kroner. Endringen fra Saldert budsjett 2014 skyldes blant annet at det i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble innarbeidet tilbakeføring av fondskapital fra Statens obligasjonsfond. I motsatt retning trekker bl.a. økte utlån under boliglånsordningen i Statens pensjonskasse og kapitalinnskudd i klimafondet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2014.

Tabell 6.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

 

 

Saldert budsjett 2014

Endring fra Saldert budsjett 2014

Anslag på regnskap 2014

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 293,0

-20,8

1 272,2

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 430,5

-8,6

1 422,0

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-137,5

-12,3

-149,8

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

137,5

12,3

149,8

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

150,6

16,1

166,8

7.

Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

87,8

53,1

141,0

8.

Utlån mv., netto (6-7)

62,8

-37,0

25,8

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

62,8

-37,0

25,8

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2014

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2014. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2014. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2014 som er regnskapsført. Anslagsendringer og bevilgninger som er vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i beregningene av hvilken andel av bevilgningene som nå er regnskapsført.

6.2.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Statsregnskapet viser at det er regnskapsført inntekter på til sammen 737,3 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2014. Det tilsvarer 48,6 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 6.6 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 6.6 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

 

Saldert budsjett 2014

Regnskap per 30.06.2014

Regnskap i pst. av bevilgning

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1-29)

134,0

77,6

57,9

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

24,9

11,4

45,8

Overføringer fra andre (postene 50-89)

1 271,6

599,4

47,1

Tilbakebetalinger mv. (postene 90-99)

87,8

48,9

55,7

Sum inntekter

1 518,4

737,3

48,6

Kilde: Finansdepartementet

Per 30. juni 2014 er det regnskapsført utgifter på til sammen 781,2 mrd. kroner. Det utgjør 49,4 pst. av bevilgningene. Tabell 6.7 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 6.7 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

 

Saldert budsjett 2014

Regnskap per 30.06.2014

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter (postene 1-29)

160,3

71,6

44,7

Nybygg, anlegg mv. (postene 30-49)

72,0

34,0

47,3

Overføringer til andre (postene 50-89)

1 198,3

561,3

46,8

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90-99)

150,6

114,2

75,8

Sum utgifter

1 581,2

781,2

49,4

Kilde: Finansdepartementet

6.2.2 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 175,4 mrd. kroner i perioden 1. januar - 30. juni 2014. Det tilsvarer 55,8 pst. av budsjettert netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Tabell 6.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

 

 

Saldert budsjett 2014

Regnskap per 30.06.2014

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

143,2

82,0

57,2

-

Utgifter SDØE

30,0

18,3

60,9

-

Fjerningsutgifter på kontinentalsokkelen

0,0

0,0

0,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

186,5

96,8

51,9

+

Aksjeutbytte fra Statoil ASA

14,4

15,0

103,7

=

Netto kontantstrøm

314,1

175,4

55,8

Kilde: Finansdepartementet

6.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2014 viser et brutto finansieringsbehov på 65,3 mrd. kroner.

Tabell 6.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

 

Saldert budsjett 2014

Regnskap per 30.06.2014

Regnskap i pst. av bevilgning

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 293,0

688,4

53,2

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 430,5

666,9

46,6

3. Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-137,5

21,5

-15,6

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

137,5

-21,51

-15,6

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

-

6. Utlån, gjeldsavdrag mv.

150,6

114,2

75,8

7. Tilbakebetalinger mv. utenom lånetransaksjoner til Statens pensjonsfond utland

87,8

48,9

55,7

8. Utlån mv., netto (6-7)

62,8

65,3

104,1

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

62,8

65,3

104,1

1. Teknisk satt til å motsvare overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Overføring fra Statens pensjonsfond utland blir endelig fastsatt og ført ifm. nysalderingen av 2014-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet

For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2014 vises det til tabellene i vedlegg 3.

Til dokumentets forside