Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

5 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

5.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2015 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 57 282 mill. kroner, mot 58 025 mill. kroner i 2014.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 50 160 mill. kroner, mot 39 863 mill. kroner i 2014. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillings fullmakter på 48 242 mill. kroner, mot 37 472 mill. kroner i 2014. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 6 506 mill. kroner, mot 18 162 mill. kroner i 2014. Utover fullmaktene i tabellen, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2015 etter de samme satser som for høsthalvåret 2014.

Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap

Post

Betegnelse

Bestillingsfullmakt

Tilsagnsfullmakt

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2010-2015

1 850 700

76

Den norske finansieringsordningen 2010-2015

1 318 900

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

45 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

225 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

74

Fornybar energi

30 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler o.a.

30 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

99 800

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

543 000

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

745 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

50

Kunst i offentlige rom

31 500

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

65 000

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

459 000

490

Utlendingsdirektoratet

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 000

551

Regional utvikling og nyskaping:

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

88 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

21 700

76

Tilskudd til utleieboliger

552 700

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

23 100

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

71 900

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

21

Spesielle driftsutgifter

50 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

2 534 900

76

Tiltak for arbeidssøkere:

688 800

77

Varig tilrettelagt arbeid

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter

180 000

761

Omsorgstjeneste:

7 785 200

63

Investeringstilskudd

1 000

79

Andre tilskudd

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 500

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

50 000

920

Norges forskningsråd

100 000

50

Tilskudd

1148

Naturskade – erstatninger

81 500

71

Naturskade, erstatninger

1350

Jernbaneverket:

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

1 000 000

10 000

1360

Kystverket

45

Større utstyranskaffelser og vedlikehold

3 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 000

1420

Miljødirektoratet:

22

Statlige vannmiljøtiltak

15 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

31

Tiltak i verneområder

3 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

1 800

33

Statlige erverv,maritint vern

3 600

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116 400

78

Friluftsformål

3 000

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2 000

1429

Riksantikvaren:

21

Spesielle driftsutgifter

14 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

30 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 000

74

Tilskudd til fartøyvern

12 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

1 000

79

Tilskudd til verdensarven

10 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak skogsatsing

73

Klima og skogsatsing

810 500

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 000

1700

Forsvarsdepartementet:

68 000

73

Forskning og utvikling

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

430 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

01

Driftsutgifter

75 000

1731

Hæren:

01

Driftsutgifter

130 000

1732

Sjøforsvaret:

01

Driftsutgifter

810 000

1733

Luftforsvaret:

01

Driftsutgifter

1 500 000

1734

Heimevernet:

01

Driftsutgifter

65 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

01

Driftsutgifter

1 320 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

01

Driftsutgifter

100 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

80 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

17 000 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

165 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

24 400 000

1790

Kystvakten:

01

Driftsutgifter

2 080 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

60 000

1792

Norske styrker i utlandet:

01

Driftsutgifter

25 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

2 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til energifondet

400 000

1840

CO2-håndtering

75

Tilskudd CO2-håndtering internasjonalt

126 000

2421

Inovasjon Norge:

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

50 159 000

7 122 000

Kilde:  Finansdepartementet

5.2 Statlige garantier

For 2015 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Utenriksdepartementet

Import fra utviklingsland

50 mill. kroner

Kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland

140 mill. USD

Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge

123 mill. kroner

GIEK

  • Alminnelig garantiordning

145 000 mill. kroner

  • Eksport/investering i Utviklingsland

3 150 mill. kroner

  • Byggelån innenfor skipsbyggings-industrien

5 000 mill. kroner

  • Garantiordning for langsiktige kraftavtaler

20 000 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

  • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 244 mill. euro

  • Prosjektinvesteringslån

329 mill. euro

  • Miljølån

57 mill. euro

Olje- og energidepartementet

Gassco AS

1 000 mill. kroner

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2012 i St.meld. nr. 3 (2012-2013) Statsrekneskapen for 2012, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995-96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995-96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2015. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside