Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2015

Kap.

Post

   

Kroner

 

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

10 829 000

50

Det kongelige hoff

169 550 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

20 000 000

200 379 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

9 013 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400 000

27 413 000

Sum Det kongelige hus

227 792 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

99 600 000

99 600 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

154 700 000

154 700 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

62 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 400 000

77 000 000

Sum Regjering

331 300 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

875 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

346 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

174 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

13 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

1 413 300 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

6 800 000

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

64 300 000

64 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

13 000 000

13 000 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

9 300 000

9 300 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

460 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 500 000

481 500 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

1 988 200 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

92 445 000

92 445 000

Sum Høyesterett

92 445 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 931 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 515 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 516 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

970 000

71

Diverse tilskudd

18 075 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

164 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

1 973 394 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

1

Driftsutgifter

55 583 000

55 583 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

9 380 000

9 380 000

Sum administrasjon av utenrikstjenesten

2 038 357 000

Utenriksformål

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

26 623 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål , kan overføres, kan nyttes under post 1

38 136 000

64 759 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 293 554 000

1 293 554 000

117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

2 350 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

2 150 000 000

4 500 000 000

118

Nordområdetiltak mv.:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70 og 71

25 627 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

355 688 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv. , kan overføres, kan nyttes under post 1

59 189 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

37 444 000

477 948 000

119

Globale sikkerhetstiltak:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

2 044 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

11 665 000

13 709 000

Sum utenriksformål

6 349 970 000

Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

1

Driftsutgifter

1 246 759 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 556 000

1 268 315 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

236 607 000

236 607 000

144

Fredskorpset:

1

Driftsutgifter

44 849 000

44 849 000

Sum administrasjon av utviklingshjelpen

1 549 771 000

Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 111 900 000

2 111 900 000

151

Bistand til Asia:

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

844 500 000

844 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

556 000 000

556 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan over-føres

144 000 000

144 000 000

Sum bilateral bistand

3 656 400 000

Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

1

Driftsutgifter

21 291 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 809 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

1 990 791 000

161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling , kan overføres

259 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

370 000 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 110 000 000

1 739 000 000

162

Overgangsbistand (gap):

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

239 000 000

239 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 336 433 000

72

Menneskerettigheter , kan overføres

378 300 000

3 714 733 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan over-føres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

154 700 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

515 500 000

1 681 100 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

1

Driftsutgifter

140 955 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

67 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

183 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

415 900 000

806 855 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

70

Ymse tilskudd , kan overføres

5 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

742 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 090 000 000

1 837 200 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

1 615 698 000

1 615 698 000

168

Kvinner og likestilling:

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

313 500 000

313 500 000

169

Global helse og utdanning:

1

Driftsutgifter

8 000 000

70

Global helse, kan overføres

2 915 000 000

73

Utdanning , kan overføres

1 650 000 000

4 573 000 000

Sum globale ordninger

18 510 877 000

Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

660 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

520 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

212 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan over-føres

608 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

157 300 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

95 000 000

3 525 600 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken , kan overføres

901 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

861 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

259 500 000

2 022 000 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

250 000 000

250 000 000

Sum multilateral bistand

5 797 600 000

Sum Utenriksdepartementet

37 902 975 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

254 948 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 969 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 673 000

268 590 000

Sum administrasjon

268 590 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

255 011 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

147 497 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

55 478 000

457 986 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

13 859 000

13 859 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

1

Driftsutgifter

91 553 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 452 000

93 005 000

223

Sametinget:

50

Tilskudd til Sametinget

40 331 000

40 331 000

224

Senter for IKT i utdanningen:

1

Driftsutgifter

60 792 000

21

Spesielle driftsutgifter

23 946 000

84 738 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

21 886 000

21

Spesielle driftsutgifter

101 256 000

60

Tilskudd til landslinjer

197 772 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

23 003 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

58 551 000

64

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

160 410 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

465 500 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

46 887 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 306 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

256 167 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

222 194 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

50 408 000

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

25 594 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

13 754 000

74

Tilskudd til organisasjoner

11 932 000

1 669 910 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 102 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 033 944 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

96 163 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

39 662 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

384 077 000

70

Tilskudd til NAROM

7 921 000

71

Tilskudd til vitensentre

48 920 000

2 377 789 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

60

Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen

2 179 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

4 951 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

5 899 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

7 356 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

25 427 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

32 069 000

73

Tilskudd til opplæring i Kenya

676 000

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

41 324 000

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

10 330 000

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

3 587 000

133 798 000

228

Tilskudd til private skoler mv.:

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

1 701 414 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

1 468 254 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven , overslagsbevilgning

139 306 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

109 555 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

27 166 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

240 682 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

45 733 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

13 780 000

78

Kompletterende undervisning

34 461 000

79

Toppidrett

40 250 000

80

Privatskoleorganisasjoner

714 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 839 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

10 330 000

3 833 484 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:

1

Driftsutgifter

23 191 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 128 000

24 319 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

637 555 000

21

Spesielle driftsutgifter

60 036 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 644 000

706 235 000

Sum grunnopplæringen

9 435 454 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

284 939 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

15 660 000

51

Forskning , kan nyttes under post 21

8 517 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

134 339 000

443 455 000

Sum barnehager

443 455 000

Voksenopplæring m.m.

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

439 921 000

439 921 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

743 316 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 683 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

598 000

748 597 000

254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

162 501 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

6 202 000

168 703 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

31 166 000

71

Falstadsenteret

18 111 000

72

Stiftelsen Arkivet

8 768 000

73

Nansen Fredssenter

5 870 000

74

Narviksenteret , kan overføres

29 890 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

7 875 000

76

Raftostiftelsen

2 846 000

104 526 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:

1

Driftsutgifter

48 786 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 497 000

65 283 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 198 000

70

Tilskudd , kan overføres

163 518 000

168 716 000

258

Tiltak for livslang læring:

1

Driftsutgifter

4 817 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

65 923 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

30 960 000

101 700 000

Sum voksenopplæring m.m.

1 797 446 000

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

29 689 399 000

70

Private høyskoler

1 222 872 000

30 912 271 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

16 708 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

79 991 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

380 000 000

476 699 000

276

Fagskoleutdanning:

72

Annen fagskoleutdanning

66 747 000

66 747 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

79 468 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

70 149 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

171 165 000

71

Tilskudd til UNIS

121 827 000

72

Tilskudd til UNINETT

26 472 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

24 694 000

493 785 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

122 013 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 857 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

135 833 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 1

46 388 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

67 148 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

16 275 000

399 514 000

Sum høyere utdanning og fagskoleutdanning

32 349 016 000

Forskning

283

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

285 248 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

94 234 000

379 482 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

18 149 000

18 149 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 524 979 000

53

Strategiske satsinger

980 818 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

455 663 000

55

Administrasjon

276 422 000

3 237 882 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

29 715 000

53

NUPI

4 620 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

10 050 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

163 285 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

226 008 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

40 564 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 119 000

488 361 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

26 872 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

246 426 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan over- føres

2 053 648 000

75

UNESCO-kontingent

18 573 000

76

UNESCO-formål

3 207 000

2 348 726 000

Sum forskning

6 472 600 000

Sum Kunnskapsdepartementet

50 766 561 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

135 571 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 339 000

137 910 000

Sum administrasjon

137 910 000

Samfunns- og frivillighetsformål

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

60

Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom

10 661 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

303 318 000

78

Ymse faste tiltak

6 119 000

320 098 000

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring:

21

Spesielle driftsutgifter

2 192 000

71

Kulturnæringsprosjekter

7 134 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 670 000

78

Ymse faste tiltak

12 590 000

25 586 000

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning og utredning

11 102 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 239 600 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

125 384 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

55 525 000

74

Frivillighetsregister , kan overføres

819 000

78

Ymse faste tiltak

6 753 000

79

Til disposisjon

3 773 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

72 618 000

84

Ungdoms-OL

140 509 000

1 656 083 000

Sum samfunns- og frivillighetsformål

2 001 767 000

Kulturformål

320

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

130 979 000

21

Forskning og utredning, kan overføres

9 983 000

51

Fond for lyd og bilde

36 718 000

52

Norges forskningsråd

12 654 000

53

Sametinget

78 986 000

55

Norsk kulturfond

78 737 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

210 216 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

11 503 000

78

Ymse faste tiltak

35 984 000

79

Til disposisjon , kan nyttes under post 1

7 641 000

82

Nobels fredssenter

29 519 000

85

Gaveforsterkningsordning

30 330 000

86

Talentutvikling

30 000 000

703 250 000

321

Kunstnerformål:

1

Driftsutgifter

15 890 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

177 610 000

74

Garantiinntekter , overslagsbevilgning

104 906 000

75

Vederlagsordninger

174 581 000

472 987 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

1

Driftsutgifter

17 432 000

50

Kunst i offentlige rom

25 821 000

55

Norsk kulturfond

90 556 000

72

Knutepunktinstitusjoner

6 997 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

285 934 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

4 334 000

78

Ymse faste tiltak

46 276 000

477 350 000

323

Musikkformål:

1

Driftsutgifter

163 858 000

55

Norsk kulturfond

247 129 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

19 959 000

70

Nasjonale institusjoner

277 279 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

240 026 000

72

Knutepunktinstitusjoner

82 138 000

78

Ymse faste tiltak

123 065 000

1 153 454 000

324

Scenekunstformål:

1

Driftsutgifter

72 950 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 892 000

55

Norsk kulturfond

132 144 000

70

Nasjonale institusjoner

1 056 593 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

482 658 000

72

Knutepunktinstitusjoner

4 123 000

73

Region- og distriktsopera

53 468 000

78

Ymse faste tiltak

180 864 000

2 042 692 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

517 001 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 915 000

55

Norsk kulturfond

172 056 000

72

Knutepunktinstitusjoner

2 903 000

73

Språkorganisasjoner

5 725 000

74

Det Norske Samlaget

14 442 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

19 282 000

76

Ibsenpris m.m.

5 777 000

78

Ymse faste tiltak

61 694 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

57 782 000

878 577 000

328

Museums- og andre kulturvernformål:

55

Norsk kulturfond

29 487 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 082 180 000

78

Ymse faste tiltak

15 475 000

1 127 142 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

329 383 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 174 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 293 000

78

Ymse faste tiltak

8 123 000

366 973 000

Sum kulturformål

7 222 425 000

Medieformål

334

Film- og medieformål:

1

Driftsutgifter

154 760 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 765 000

50

Filmfondet , kan nyttes under post 71

441 479 000

51

Audiovisuelle produksjoner

10 740 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

14 768 000

73

Regional filmsatsing

58 827 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

25 739 000

78

Ymse faste tiltak

22 685 000

737 763 000

335

Mediestøtte:

71

Produksjonstilskudd

258 246 000

73

Medieforskning og etterutdanning

19 846 000

74

Tilskudd til lokalkringkasting

13 500 000

75

Tilskudd til samiske aviser

20 931 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 048 000

314 571 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

45 354 000

45 354 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

1

Driftsutgifter

64 461 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 827 000

71 288 000

Sum medieformål

1 168 976 000

Den norske kirke

340

Den norske kirke:

1

Driftsutgifter

1 192 843 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 292 000

70

Kirkevalg , kan overføres, kan nyttes under post 1

76 167 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

81 297 000

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

459 068 000

1 847 667 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

57 627 000

60

Rentekompensasjon-kirkebygg , kan overføres

58 230 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 667 000

126 524 000

Sum Den norske kirke

1 974 191 000

Sum Kulturdepartementet

12 505 269 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

341 760 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

23 839 000

50

Norges forskningsråd

21 885 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

12 791 000

400 275 000

Sum administrasjon

400 275 000

Rettsvesen

410

Tingrettene og lagmannsrettene:

1

Driftsutgifter

1 809 460 000

21

Spesielle driftsutgifter

77 300 000

1 886 760 000

411

Domstoladministrasjonen:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 410 post 1

74 920 000

74 920 000

413

Jordskiftedomstolene:

1

Driftsutgifter

218 379 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 699 000

228 078 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

176 711 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 800 000

216 511 000

Sum rettsvesen

2 406 269 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

3 754 244 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

86 508 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 602 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 554 000

70

Tilskudd

19 839 000

3 981 747 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

1

Driftsutgifter

185 477 000

185 477 000

Sum kriminalomsorg

4 167 224 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

13 370 186 000

21

Spesielle driftsutgifter

311 463 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

8 940 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

11 339 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 501 000

70

Tilskudd

41 942 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 703 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644 000

13 870 718 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

572 906 000

572 906 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

631 332 000

631 332 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

191 368 000

191 368 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

7 811 000

7 811 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

6 248 000

6 248 000

Sum politi og påtalemyndighet

15 280 383 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

631 356 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 169 000

70

Overføringer til private

13 280 000

648 805 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

26 357 000

26 357 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

676 289 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

477 388 000

1 153 677 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

91 106 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 039 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 728 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

40 170 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

100 827 000

264 870 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Driftsutgifter

679 712 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 277 264 000

1 956 976 000

Sum redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

4 050 685 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

40 141 000

40 141 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 210 675 000

1 210 675 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

3 318 000

3 318 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

16 119 000

16 119 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

168 976 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 276 000

241 252 000

Sum andre virksomheter

1 511 505 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

765 118 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

32 333 000

797 451 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

68 917 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

21 868 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

61 980 000

152 765 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

1

Driftsutgifter

28 966 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

371 894 000

400 860 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

42 597 000

42 597 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

96 510 000

96 510 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

66 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 009 000

73 010 000

Sum fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 563 193 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

283 565 000

283 565 000

Sum Svalbardbudsjettet

283 565 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

844 649 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 516 814 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

55 542 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

7 679 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

244 103 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

408 333 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

15 467 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger , kan overføres

122 268 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

10 807 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 202 000

3 236 864 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

269 070 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

11 049 000

280 119 000

Sum beskyttelse og innvandring

3 516 983 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

33 180 082 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon og fellestjenester mv.

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

353 105 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

110 000 000

22

Forskning , kan overføres

6 700 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

58 800 000

528 605 000

502

Tilskudd til kompetanseutvikling:

70

Tilskudd , kan overføres

17 500 000

17 500 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:

70

Tilskudd

166 200 000

166 200 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

568 900 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

124 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 800 000

712 200 000

520

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 650 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

282 000 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

32 900 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

71 800 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

20 400 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 600 000

423 350 000

Sum administrasjon og fellestjenester mv.

1 847 855 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 517 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

154 400 000

1 672 300 000

Sum fylkesmannsembetene

1 672 300 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

105 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 224 600 000

36

Kunstnerisk utsmykning, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

78 000 000

1 426 600 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

25 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 400 000

36 700 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

10 900 000

11 200 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

20 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 000 000

50 200 000

534

Erstatningslokaler for departementene:

1

Driftsutgifter

385 222 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

233 300 000

618 522 000

Sum statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 143 222 000

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

190 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

28 300 000

22

Betaling for bruk av elektronisk ID og sikker digital posttjeneste

18 300 000

23

Elektronisk ID og sikker digital posttjeneste, kan overføres

107 100 000

343 900 000

541

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

9 400 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

3 300 000

74

Tilskudd til IKT-standardisering

750 000

13 450 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

1

Driftsutgifter

4 600 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan over-føres

38 350 000

42 950 000

Sum forvaltningsutvikling og IKT-politikk

400 300 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

37 300 000

37 300 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

1 900 000

1 900 000

Sum personvern

39 200 000

Distrikts- og regionalpolitikk

551

Regional utvikling og nyskaping:

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 144 600 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

360 700 000

1 505 300 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

486 650 000

486 650 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

25 800 000

25 800 000

Sum distrikts- og regionalpolitikk

2 017 750 000

Samiske formål

560

Sametinget:

50

Sametinget

274 900 000

54

Samefolkets fond

5 200 000

280 100 000

561

Tilskudd til samiske formål:

50

Samisk høgskole

5 500 000

51

Divvun

5 800 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

3 900 000

15 200 000

562

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

1

Driftsutgifter

3 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 000 000

5 100 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

4 250 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 500 000

6 750 000

Sum samiske formål

307 150 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

60

Tiltak for rom, kan overføres

6 000 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

6 900 000

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 200 000

72

Det mosaiske trossamfund

1 000 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

3 600 000

22 700 000

Sum nasjonale minoriteter

22 700 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 700 000

60

Innbyggertilskudd

115 424 951 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

396 917 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 560 813 000

63

Småkommunetilskudd

963 501 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572 post 64

2 006 000 000

66

Veksttilskudd

393 386 000

67

Storbytilskudd

440 132 000

121 219 400 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

30 259 108 000

62

Nord-Norge-tilskudd

622 092 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571 post 64

624 000 000

31 505 200 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

7 838 700 000

7 838 700 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

57 700 000

70

Informasjonstiltak i forbindelse med valg

5 000 000

62 700 000

Sum rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

160 626 000 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte:

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 810 000 000

2 810 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

61

Husleietilskudd

5 000 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

56 200 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

371 700 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

669 500 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

19 700 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

71 600 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig, kan overføres

177 400 000

1 371 100 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

23 300 000

23 300 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

85 000 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

57 700 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 400 000

149 100 000

Sum bolig, bomiljø og bygg

4 353 500 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

18 550 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

29 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

550 000

71

Internasjonale organisasjoner

700 000

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

4 350 000

53 150 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

1

Driftsutgifter

254 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

463 000 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan over-føres

20 700 000

738 600 000

Sum planlegging, byutvikling og geodata

791 750 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

174 221 727 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

181 120 000

181 120 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

67 170 000

50

Norges forskningsråd

137 850 000

70

Tilskudd

27 710 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

14 990 000

247 720 000

Sum administrasjon

428 840 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

31 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

142 500 000

173 800 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

11 147 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 640 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

254 378 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte , kan overføres

215 690 000

11 647 865 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

67 524 000

67 524 000

Sum administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

11 889 189 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

13 500 000

13 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

10 059 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

112 000 000

10 171 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 094 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

12 000 000

1 106 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

66 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

20 100 000 000

20 168 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

100 000 000

100 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

180 000 000

180 000 000

Sum pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

31 738 500 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

73 500 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

172 720 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

68 660 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

12 280 000

327 160 000

Sum tiltak for bedrede levekår mv.

327 160 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

52 280 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

6 355 000 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 236 660 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

67 360 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

41 200 000

7 752 500 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

60 000 000

60 000 000

Sum arbeidsmarked

7 812 500 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

541 130 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 500 000

555 830 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter

215 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 500 000

238 200 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

114 700 000

114 700 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd , kan overføres

3 300 000

3 300 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

1

Driftsutgifter

17 180 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 900 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 000 000

23 080 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 710 000

2 710 000

Sum arbeidsmiljø og sikkerhet

937 820 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

109 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

265 000 000

374 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

72 000 000

72 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 510 000 000

1 510 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

437 400 000

437 400 000

Sum kontantytelser

2 393 400 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

55 527 409 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

209 935 000

209 935 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

234 731 000

70

Norsk Helsenett SF

120 231 000

354 962 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

29 833 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 656 000

33 489 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 653 000

70

Tilskudd , kan overføres

15 803 000

81 456 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

679 842 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

1

Driftsutgifter

645 652 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

625 848 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 717 000

1 289 217 000

711

Ernæring og mattrygghet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

20 135 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

2 149 000

74

Skolefrukt , kan overføres

36 729 000

59 013 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

8 788 000

8 788 000

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet:

1

Driftsutgifter

22 908 000

22 908 000

715

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

77 635 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 948 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

112 583 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning:

1

Driftsutgifter

47 229 000

47 229 000

718

Rusmiddelforebygging:

21

Spesielle driftsutgifter

79 957 000

63

Rusmiddeltiltak , kan overføres

17 011 000

70

Andre tilskudd , kan overføres

115 354 000

212 322 000

719

Annet folkehelsearbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

75 330 000

60

Kommunetilskudd , kan overføres

22 552 000

70

Smittevern mv., kan overføres

21 789 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

21 308 000

140 979 000

Sum folkehelse

1 893 039 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 092 501 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 612 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

45 000 000

1 166 113 000

721

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

131 567 000

131 567 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

160 845 000

70

Advokatutgifter

35 180 000

71

Særskilte tilskudd

86 654 000

282 679 000

723

Pasientskadenemnda:

1

Driftsutgifter

68 662 000

68 662 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:

1

Driftsutgifter

37 373 000

37 373 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

172 158 000

172 158 000

726

Statens helsepersonellnemnd mv.:

1

Driftsutgifter

13 225 000

13 225 000

729

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

61 001 000

61 001 000

Sum helseforvaltning

1 932 778 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 120 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

676 980 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

509 845 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan over-føres

50 933 711 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

17 980 005 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 592 624 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 193 621 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

29 713 995 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 634 254 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 115 410 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

567 694 000

82

Investeringslån , kan overføres

697 914 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

97 000 000

131 732 173 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 408 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

119 677 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

6 097 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

15 795 000

153 977 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

49 639 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 151 000

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 491 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

76 849 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

17 041 000

160 171 000

Sum spesialisthelsetjenester

132 046 321 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

240 266 000

240 266 000

751

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 570 000

70

Tilskudd

64 984 000

75 554 000

Sum legemidler

315 820 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

202 967 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

113 460 000

61

Vertskommuner

949 150 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

220 608 000

63

Investeringstilskudd , kan overføres

1 655 641 000

64

Kompensasjon renter og avdrag

984 700 000

67

Utviklingstiltak

71 277 000

68

Kompetanse og innovasjon

259 954 000

71

Frivillig arbeid mv.

10 164 000

72

Landsbystiftelsen

72 465 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 206 000

75

Andre kompetansetiltak

10 729 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

14 583 000

4 587 904 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

40 314 000

50

Samisk helse

5 393 000

60

Forebyggende helsetjenester

51 101 000

61

Fengselshelsetjeneste

142 517 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

586 319 000

63

Allmennlegetjenester

133 411 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

48 262 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 583 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

27 177 000

74

Stiftelsen Amathea

16 758 000

1 057 835 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

119 120 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

309 308 000

61

Kompetansetiltak , kan overføres

52 532 000

62

Rusarbeid , kan overføres

348 874 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

123 341 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

187 723 000

73

Utviklingstiltak mv.

135 499 000

74

Kompetansesentre

298 151 000

75

Vold og traumatisk stress

146 861 000

1 721 409 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

18 281 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

758 000

19 039 000

Sum helse- og omsorgstjenester i kommunene

7 386 187 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

23 822 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

207 776 000

231 598 000

Sum tannhelse

231 598 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

337 505 000

337 505 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

85 620 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

43 160 000

128 780 000

782

Helseregistre:

21

Spesielle driftsutgifter

47 001 000

70

Tilskudd

37 193 000

84 194 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

28 721 000

61

Turnustjeneste

137 669 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

33 911 000

200 301 000

Sum kunnskap og kompetanse

750 780 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

145 236 365 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Administrasjon

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

162 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 929 000

174 644 000

Sum administrasjon

174 644 000

Integrering og mangfold

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

193 093 000

193 093 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

39 530 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

47 498 000

50

Norges Forskningsråd

6 798 000

60

Integreringstilskudd , kan overføres

6 793 969 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger , overslagsbevilgning

433 934 000

62

Kommunale innvandrertiltak

232 146 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

1 989 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

48 119 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 671 000

73

Tilskudd

4 248 000

7 611 902 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap , kan overføres

28 086 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

11 910 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 566 481 000

1 606 477 000

Sum integrering og mangfold

9 411 472 000

Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering

840

Krisetiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

3 124 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning

79 980 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

37 982 000

121 086 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 185 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 927 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

7 330 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

4 132 000

31 574 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

250 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 415 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

147 975 000

426 547 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

4 843 000

4 843 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 777 500 000

1 777 500 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

15 235 000 000

15 235 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

13 664 000

50

Forskning , kan nyttes under post 21

3 109 000

70

Tilskudd

10 426 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 755 000

73

Tilskudd til likestillingssentre

6 227 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

3 352 000

47 533 000

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

13 857 000

70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

178 567 000

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

16 229 000

72

Tilskudd

14 968 000

223 621 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

54 035 000

54 035 000

Sum tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering

17 921 739 000

Tiltak for barn og unge

850

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

13 621 000

13 621 000

852

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

10 663 000

10 663 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

166 609 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 257 000

173 866 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

92 373 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

6 656 000

50

Forskning og utvikling

13 122 000

60

Kommunalt barnevern

607 183 000

61

Utvikling i kommunene

31 702 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 202 158 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

39 949 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

66 855 000

2 059 998 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 22 og post 60

4 359 542 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 227 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

1 772 356 000

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

198 358 000

6 352 483 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

201 877 000

201 877 000

857

Barne- og ungdomstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

3 479 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

28 175 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

114 934 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

117 900 000

71

Utviklingsarbeid , kan nyttes under post 21

1 572 000

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn, kan overføres

11 500 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

10 321 000

287 881 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 855 post 1

242 410 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 181 000

255 591 000

859

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter , kan overføres

8 038 000

8 038 000

Sum tiltak for barn og unge

9 364 018 000

Forbrukerpolitikken

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

125 673 000

51

Markedsportaler

18 110 000

143 783 000

862

Positiv miljømerking:

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

7 145 000

7 145 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 561 000

70

Tilskudd

1 300 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 646 000

11 507 000

866

Statens institutt for forbruksforskning:

50

Basisbevilgning

27 039 000

27 039 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

1

Driftsutgifter

10 403 000

10 403 000

868

Forbrukerombudet:

1

Driftsutgifter

23 266 000

23 266 000

Sum forbrukerpolitikken

223 143 000

Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

37 095 016 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

335 913 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 088 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

19 200 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

33 800 000

71

Miljøtiltak Raufoss

1 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

25 600 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 100 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

12 600 000

76

Tilskudd til Standard Norge

30 700 000

77

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 700 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 000 000

523 601 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

117 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 400 000

120 200 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

38 300 000

38 300 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

293 300 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

197 500 000

490 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

178 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

69 500 000

248 000 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

29 300 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

14 100 000

49 900 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 802 000 000

1 802 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

347 300 000

347 300 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

91 700 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 000 000

101 700 000

915

Regelråd for næringslivet:

1

Driftsutgifter

7 000 000

7 000 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

358 481 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 000 000

365 481 000

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner

540 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres

2 100 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

7 200 000

74

Erstatninger , kan overføres

2 100 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

26 200 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

1 000 000

578 600 000

Sum forvaltning og rammebetingelser

4 672 882 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

2 047 800 000

2 047 800 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

59 900 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

186 000 000

71

Internasjonal romvirksomhet

349 600 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

24 200 000

73

EUs romprogrammer

224 400 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

13 100 000

857 200 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

47 450 000

47 450 000

925

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

376 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

327 300 000

703 600 000

926

Forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

133 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

78 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

401 300 000

613 800 000

927

NIFES:

1

Driftsutgifter

85 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 200 000

165 600 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 000 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

53 400 000

72

Tilskudd til Nofima

97 500 000

301 900 000

930

Norsk design- og arkitektursenter:

70

Tilskudd

73 900 000

73 900 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

233 400 000

233 400 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

5 900 000

5 900 000

Sum forskning og innovasjon

5 050 550 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 300 000

13 300 000

Sum markedsadgang og eksport

13 300 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

23 800 000

23 800 000

953

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

19 000 000

19 000 000

Sum statlig eierskap

42 800 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

9 779 532 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

145 406 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

943 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer , kan overføres, kan nyttes under post 50

2 590 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

280 000

149 219 000

Sum administrasjon m.m.

149 219 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

90 447 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

81 915 000

172 362 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 191 767 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 016 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1 208 983 000

Sum matpolitikk

1 381 345 000

Forskning og innovasjon

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

234 914 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

175 611 000

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 139 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 473 000

419 137 000

Sum forskning og innovasjon

419 137 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

20 845 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser , kan overføres

4 170 000

25 015 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

12 423 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

22 754 000

35 177 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

25 431 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

103 697 000

129 128 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

218 279 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres

6 827 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

134 933 000

70

Tilskudd til fjellstuer

775 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

9 834 000

72

Erstatninger , overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

45 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak , kan overføres

2 500 000

420 060 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket:

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

4 002 000

4 002 000

1148

Naturskade - erstatninger:

22

Naturskade, administrasjon, kan overføres

8 000 000

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

161 200 000

169 200 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 595 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

42 444 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

19 980 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

3 970 000

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres

2 665 000

72 654 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

1

Driftsutgifter

12 500 000

50

Fondsavsetninger

1 205 653 000

70

Markedsregulering , kan overføres

256 500 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

49 100 000

73

Pristilskudd , overslagsbevilgning

2 500 607 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 421 110 000

77

Utviklingstiltak , kan overføres

263 080 000

78

Velferdsordninger , kan overføres

1 597 754 000

14 306 304 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 700 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

69 100 000

79

Velferdsordninger , kan overføres

2 600 000

111 500 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

13 926 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

8 149 000

22 075 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

15 295 115 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

17 244 816 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

173 840 000

21

Spesielle driftsutgifter - utredninger, modernisering av transportsektoren

12 000 000

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

40 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

36 800 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

41 700 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 892 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet

81 170 000

388 402 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

20 243 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

137 139 000

157 382 000

Sum administrasjon m.m.

545 784 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71

698 928 000

698 928 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70

36 155 000

36 155 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

193 908 000

193 908 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

63 239 000

63 239 000

Sum luftfartsformål

992 230 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

10 494 139 000

26

Vegtilsyn

16 445 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

445 903 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

12 137 671 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30

929 000 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

333 000 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

66 885 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

500 936 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

416 745 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

221 500 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres

580 356 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

10 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

694 481 000

26 847 061 000

Sum vegformål

26 847 061 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

46 248 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres

975 550 000

63

Særskilt tilskudd til Fornebubanen

25 000 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

756 090 000

1 802 888 000

1331

Infrastrukturfond:

95

Innskudd av fondskapital

40 000 000 000

40 000 000 000

Sum særskilte transporttiltak

41 802 888 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket:

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

6 378 683 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

124 858 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

8 039 625 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

3 135 121 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

20 500 000

17 698 787 000

1351

Persontransport med tog:

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 196 870 000

3 196 870 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

61 807 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

17 287 000

79 094 000

Sum jernbaneformål

20 974 751 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

1 686 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

131 983 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

582 511 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

58 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

178 126 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

63 963 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 000 000

2 711 493 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:

1

Driftsutgifter

45 242 000

45 242 000

Sum kystforvaltning

2 756 735 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester

418 000 000

418 000 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

162 668 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 420 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

75 844 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres

50 000 000

298 932 000

Sum post og telekommunikasjoner

716 932 000

Sum Samferdselsdepartementet

94 636 381 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

213 181 000

21

Spesielle driftsutgifter

61 069 000

62

Den naturlige skolesekken

2 500 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

10 000 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

54 705 000

71

Internasjonale organisasjoner

42 477 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

30 507 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning

16 998 000

435 437 000

1406

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

5 111 000

5 111 000

1408

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

14 200 000

14 200 000

1409

MAREANO:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 362 000

27 362 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking:

21

Miljøovervåking og miljødata

165 625 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

167 647 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

200 576 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 760 000

54

Artsprosjektet m.m.

29 850 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

40 810 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

11 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

12 433 000

635 601 000

Sum fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1 117 711 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

586 860 000

21

Spesielle driftsutgifter

125 078 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

183 940 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

86 108 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

23 817 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

46 600 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres

121 112 000

39

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

31 649 000

61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak

2 000 000

69

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

41 120 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

22 600 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

150 755 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

68 077 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

300 000 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

420 000 000

76

Refusjonsordninger , overslagsbevilgning

93 000 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

8 149 000

78

Friluftsformål , kan overføres

137 275 000

79

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

1 306 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21

25 521 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

33 439 000

84

Internasjonalt samarbeid

1 782 000

85

Naturinformasjonssentre , kan overføres

47 720 000

2 557 908 000

1425

Vilt- og fisketiltak:

1

Driftsutgifter

12 803 000

21

Spesielle driftsutgifter

26 072 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

11 000 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

27 600 000

77 475 000

Sum klima, naturmangfold og forurensning

2 635 383 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

130 159 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 953 000

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 399 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

4 000 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner , kan overføres

29 605 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap , kan overføres

114 375 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

50 432 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring , kan overføres

44 997 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

56 329 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

6 726 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

7 964 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

38 227 000

554 166 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

65 487 000

65 487 000

Sum kulturminner og kulturmiljø

619 653 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

213 872 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 160 000

50

Stipend

496 000

280 528 000

1472

Svalbard miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

14 650 000

14 650 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70

24 177 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50

28 000 000

52 177 000

Sum nord- og polarområdene

347 355 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter , kan overføres

8 746 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

306 300 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

1 500 000

316 546 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

82 686 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 909 998 000

2 992 684 000

Sum internasjonalt klimaarbeid

3 309 230 000

Sum Klima- og miljødepartementet

8 029 332 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

321 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

51 600 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 000 000

386 000 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

328 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

338 700 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

336 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 900 000

352 500 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 400 000

17 400 000

Sum finansadministrasjon

1 094 600 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Toll- og avgiftsetaten:

1

Driftsutgifter

1 543 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 000 000

1 584 900 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

4 877 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

157 700 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

323 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 600 000

70

Tilskudd

3 100 000

5 466 600 000

Sum skatte- og avgiftsadministrasjon

7 051 500 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

523 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

210 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 600 000

743 000 000

Sum offisiell statistikk

743 000 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

20 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 820 000 000

22 020 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

5 150 000 000

5 150 000 000

Sum andre formål

27 170 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter

40 400 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 872 000 000

12 912 400 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

61 419 000 000

61 419 000 000

Sum statsgjeld, renter og avdrag mv.

74 331 400 000

Statlige fordringer, avsetninger mv.

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank:

50

Tapsfond for miljølåneordningen

20 000 000

20 000 000

Sum statlige fordringer, avsetninger mv.

20 000 000

Sum Finansdepartementet

110 410 500 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

371 412 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

32 679 000

404 091 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter , kan overføres

3 317 685 000

46

Komponentutskifting , kan overføres

104 274 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 541 795 000

4 963 754 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117 000

186 117 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

263 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

206 600 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 829 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

55 037 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

260 000 000

800 319 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter

3 821 908 000

3 821 908 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker:

1

Driftsutgifter

34 050 000

34 050 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

204 437 000

204 437 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter

2 095 299 000

70

Renter låneordning, kan overføres

8 974 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

18 950 000

2 123 223 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

5 226 167 000

5 226 167 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

3 452 649 000

3 452 649 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 573 004 000

4 573 004 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 214 133 000

1 214 133 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912 000

1 222 912 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter

1 937 193 000

1 937 193 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

983 759 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

66 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 935 893 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

80 764 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

87 907 000

7 154 856 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter

115 862 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 054 857 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

716 975 000

3 887 694 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 034 780 000

1 034 780 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

737 888 000

737 888 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

570 367 000

570 367 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter

265 793 000

72

Overføringer til andre

2 492 000

268 285 000

Sum Forsvarsdepartementet

43 817 827 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

165 838 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72

25 500 000

50

Overføring til Sametinget, kan overføres

1 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

1 550 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 400 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

208 288 000

Sum administrasjon

208 288 000

Petroleumssektoren

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

256 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

153 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 000 000

413 500 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

322 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel , kan overføres

26 000 000

351 500 000

Sum petroleumssektoren

765 000 000

Energi- og vannressurssektoren

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

487 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 900 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

238 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

14 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

20 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

10 600 000

852 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Energifondet

1 418 000 000

95

Kapitalinnskudd

9 250 000 000

10 668 000 000

Sum energi- og vannressurssektoren

11 520 000 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

22 400 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

695 000 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

30 400 000

71

Tilskudd til forsvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

17 000 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000 000

772 800 000

Sum forskning og næringsutvikling

772 800 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

50

CLIMIT

200 000 000

70

Gassnova SF, kan overføres

113 000 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 747 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

65 000 000

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

1 000 000

2 131 000 000

Sum CO2-håndtering

2 131 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

15 397 088 000

Ymse utgifter

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

10 500 000 000

10 500 000 000

Sum ymse utgifter

10 500 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

367 982 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 994 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

5 838 165 000

70

Utdanningsstipend , overslagsbevilgning

2 739 832 000

71

Andre stipend , overslagsbevilgning

796 858 000

72

Rentestøtte , overslagsbevilgning

894 282 000

73

Avskrivninger , overslagsbevilgning

508 050 000

74

Tap på utlån

304 700 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

9 570 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

23 583 114 000

35 059 547 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

344 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

34 100 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

9 000 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

18 216 000 000

18 638 000 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

345 100 000

70

Basiskostnader

165 400 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

89 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

291 100 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

455 200 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

230 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 300 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 100 000 000

42 680 100 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

46 000 000

90

Lån , overslagsbevilgning

165 000 000

211 000 000

2427

Kommunalbanken AS:

90

Aksjekapital

1 000 000 000

1 000 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS:

70

Tilskudd

107 000 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

20 000 000 000

20 107 200 000

Sum statsbankene

117 695 847 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

38 000 000 000

38 000 000 000

Sum statlig petroleumsvirksomhet

38 000 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-4 281 421 000

2 Driftsutgifter

1 660 044 000

3 Avskrivninger

839 000 000

4 Renter av statens kapital

69 700 000

5 Til investeringsformål

1 029 976 000

6 Til reguleringsfondet

-79 392 000

-762 093 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

152 400 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

49 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

199 100 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

1 523 600 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

450 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

206 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

72 000 000

1 890 007 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-160 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

160 000 000

0

0

2465

Statens kartverk:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 066 600 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 047 127 000

3 Avskrivninger

17 080 000

4 Renter av statens kapital

2 393 000

0

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 700 000

25 700 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-650 685 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

479 804 000

3 Avskrivninger

121 547 000

4 Renter av statens kapital

13 495 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

-17 769 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 360 000

13 591 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-67 000 000

2 Driftsutgifter

61 300 000

3 Avskrivninger

5 000 000

4 Renter av statens kapital

700 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

4 000 000

Sum statens forretningsdrift

1 933 298 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

18 093 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

397 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

465 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

55 000 000

19 010 000 000

Sum foreldrepenger

19 010 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

90 000 000

90 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

12 400 000 000

12 400 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

710 000 000

710 000 000

Sum arbeidsliv

13 200 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

2 460 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

357 300 000

73

Utdanningsstønad

52 680 000

75