Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 110 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer med dette forslag om endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Endringene er ikke ment å endre det materielle innholdet i de ulike bestemmelsene.

Departementet foreslår å endre returterminologien i utlendingsloven fordi dagens begreper bidrar til å skape forvirring rundt konsekvensene av et negativt vedtak. Forslaget innebærer å utelate begrepet «frivillig» i følgende bestemmelser i utlendingsloven: § 66 (om utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse), § 90 (om iverksetting av vedtak), § 106 a (om fare for unndragelse) og § 129 (om klageadgang mv.). Departementet mener at et nytt begrepsapparat tydeligere vil få fram den enkeltes ansvar for å etterleve negative vedtak som innebærer plikt til å reise ut av landet.

Departementet foreslår i tillegg å endre «frist for retur» til «utreisefrist». Utreisefrist er et innarbeidet begrep i utlendingsforvaltningen og er brukt andre steder i lovgivningen. Departementet mener det vil fremstå som mer helhetlig om utlendingsloven og utlendingsforskriften bruker ett begrep for samme situasjon. Endringen vil gjelde følgende bestemmelser i utlendingsloven: § 66 (om utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse), § 90 (om iverksetting av vedtak) og § 129 (om klageadgang mv.).

Til toppen
Til dokumentets forside